Вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва наказ №30 про підсумки роботи міських методичних об’єднань за 2008-2009 н р

Скачати
Документи
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


РАДА ДИРЕКТОРІВ


ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ м. КИЄВА


Наказ № 30

про підсумки роботи міських методичних об’єднань за 2008-2009 н.р.


06” липня 200 9р . м. Київ


З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, підготовки викладачів до засвоєння змісту нових програм, створення технологій їх реалізації, а також розвитку творчих здібностей, обдарувань і талантів студентів, які спонукають кожного педагогічного працівника до підвищення свого фахового рівня; сприяють взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дають змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечують підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку, при Раді директорів протягом 2008-2009 навчального року функціонували 23 методичних об’єднання (надалі ММО). .

У процесі методичної роботи здійснювалися підвищення наукового рівня викладачів, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у освітню практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Всі ММО працювали на належному організаційно-методичному рівні, об’єднуючи свої зусилля над вирішенням науково-методичних проблем, вивчаючи досвід роботи колег, проводячи відкриті заняття, конференції, олімпіади, конкурси творчих робіт, огляди художньої самодіяльності та багатого іншого.

Свою роботу міські МО спрямовували на розв’язання проблем:

• виявлення відповідності задач, розв'язуваних методичними об'єднаннями задачам, поставлених перед усім колективом; аналіз роботи методичних об'єднань відповідно до вимог, висунутими програмою розвитку освіти;
• виявлення ролі і значення методичної ради в структурі навчального закладу;
• знаходження шляхів підвищення ефективності методичної роботи;
• формулювання мети і задач методичної роботи на наступний рік.

Протягом року всіма ММО було проведено 111 засідань. Системність, послідовність роботи ММО забезпечувалася завдяки спеціальним планам, що охоплювали загальну характеристику педагогічної діяльності викладачів певних предметів.

Міські методичні об’єднання у своїй роботі використовували колективні й групові форми методичної роботи: методичні семінари – практикуми, школи передового досвіду, інноваційні групи, науково-педагогічні конференції, конкурсні виставки методичних розробок.

Всі засідання ММО та Ради директорів проходили, в основному, на базі навчальних закладів. Слід відзначити ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, на базі яких проведено найбільша кількість засідань:

 1. Київський коледж зв’язку – 12 засідань;

 2. Промислово-економічний коледж НАУ– 9 засідань;

 3. Київський електромеханічний технікум зал. тр. ім. Островського –7 засідання

 4. Київський індустріальний коледж – 4 засідання;

 5. Коледж будівництва, архітектури та дизайну4 засідання;

 6. Київський геологорозвідувальний технікум – 3 засідання;

 7. Київський професійно-педагогічний коледж ім. Макаренка – 3 засідання;

 8. Київський технікум готельного господарства – 3 засідання

 9. Київський технікум менеджменту транспортного будування –3 засідання;

 10. Київський радіомеханічний коледж НАУ– 3 засідань;

Окремо слід відзначити технікум готельного господарства , Київський коледж зв’язку, Київський технікум електронних приладів за надання приміщення для проведення міських конкурсів та спортивних змагань.

Методичні об’єднання ставили завданням у своїй роботі передати молодому поколінню соціальний досвід, багатство духовної культури народу, національну самосвідомість. Тому багато навчальних закладів протягом 2008-2009 н.р. забезпечували належне виконання наказів Президента України та Міністерства освіти та науки України, зокрема, щодо:

- присвячених 90-й річниці подвигу героїв Крут;

- відзначення Дня національної згоди, Дня Соборності України.


З метою виховання гармонійно розвиненої особистості, національно-патріотичного та духовного збагачення, виявлення та підтримки молодих талантів, залучення до суспільно-громадської праці 11 грудня 2008 року Радою директорів на базі Київського технікуму електронних приладів був проведений конкурс «Студент року» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва.

Слід відмітити роботу, яку проводила протягом 2008-2009 н.р. створена при Раді директорів ВНЗ І – ІІ р.а., Координаційна рада з питань реалізації чинного мовного законодавства та розвитку освіти у ВНЗ І – ІІ р.а. м. Києва (голова – Б.С. Лавренюк).

У 2008-2009 навчальному році за ініціативи Координаційної ради проведено ряд заходів, метою яких було вивчення й переймання кращого досвіду ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.Києва з питань реалізації чинного мовного законодавства та розвитку освіти. Протягом року Координаційною Радою були організовані наступні заходи:

. Конкурс «Красуня Києва» серед педагогічних навчальних закладів м. Києва (Київський міський будинок вчителя);

- Декада української літератури та мови, присвячена 195-річниці від дня народження Тараса Шевченка;

- Зустріч з Героєм України, лауреатом національної премії ім. Тараса Шевченко Ніною Матвієнко, акторами національного театру ім. І. Франка, перегляд вистави «Самотність» ( Київський технікум електронних приладів);


- Національний музей літератури України. Науково-практична конференція до 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя;

- Нагородження Лауреатів міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Зустріч з провідними вченими України ( Національний театр ім. І. Франка );

- Київський технікум електронних приладів. Спільне засідання Київської міської державної адміністрації (Головне управління у справах сім’ї та молоді) та координаційної ради;

- Психологічна підготовка та формування навичок ефективного діалогу випускників технікумів з роботодавцями «Психологічний тренінг»;

- Зустріч членів координаційної ради та студентського активу технікумів та коледжів м. Києва з акторами театру «Колесо».


Особливу активність у проведенні вище зазначених заходів виявили студенти таких навчальних закладів: технікуму електронних приладів, державного вищого музичного училища ім. Р.Глієра, радіомеханічного коледжу НАУ, медичного коледжу №3, механіко-технологічного коледжу, технікуму менеджменту транспортного будування, технікуму готельного господарства.


ММО методистів ( голова – Сазонова Н.Г.). Робота методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації впродовж 2008-2009 навчального року велась за кількома напрямами і була направлена на поліпшення стану навчально-виховного процесу в навчальних закладах

м. Києва. Вона була позначена цільовим підходом до організації методичної роботи об’єднання відповідно до програмних цілей ВНЗ та напрямків їх діяльності, підпорядковувалась організації роботи з педагогічними кадрами на основі врахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності, системності та систематичності, опиралась на науковість, велась оперативно та мобільно при оптимальному поєднанні індивідуальних і колективних форм роботи.

Основними завданнями методичної роботи методоб’єднання були:

- інформаційне забезпечення методистів навчальних закладів з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

- організаційно-методична допомога з розвитку педагогічної творчості

експериментально-дослідницької роботи, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

- удосконалення методів навчання та виховання студентської молоді,

забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку їх загальноосвітньої та професійної підготовки.

Враховуючи необхідність запровадження на сучасному етапі розвитку освіти в Україні модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи в навчальний процес, методисти на своїх засіданнях та семінарах ретельно вивчали передовий педагогічний досвід із запровадження принципів Болонської конвенції на теренах України, відвідували навчальні заклади, в яких викладачі працюють за цією системою, заслуховували доповіді та повідомлення методистів коледжів та технікумів про необхідність та стан запровадження принципів Болонської конвенції.

Значна увага у цьому навчальному році була приділена також проблемам впровадження у навчальний процес інноваційних навчальних технологій.

Також на засіданні методоб’єднання вирішувалися проблеми використання викладачами при повідомленні теми, мети та мотивації заняття методів стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації новизни, актуальності, мораль­ного переживання, цікавості, подиву, образності, дидактичних ігор, методів навчального заохочення; визначення суспiльного значення теми, що вивчається (її роль у економiчному, науковому, суспiльному, культурному життi країни); пiзнавального значення (наскiльки вона поширює світогляд, дає цiкавi, потрiбнi знання, розкриває невiдоме); свiтоглядного значення (наскiльки вона допомагає зрозумiти закони розвитку природи та суспiльства, розiбратися в суспiльних явищах); практичного значення (зв'язок із обраною професiєю, можливiсть оволодiння корисними вмiннями та навичками).

Методичне об’єднання провело п’ять засідань на базі навчальних закладів м. Києва.

Перше засідання проходило в Київському технікумі КНЕУ ( вул. В.Верховинця, 3), де були визначені засади роботи методистів та розглянута проблема реформування освіти в Україні через пошук шляхів забезпечення підвищення якості вищої освіти, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір, модернізації національної системи оцінювання знань в контексті Болонської конвенції.

Друге методичне об’єднання проходило в Київському електромеханічному технікумі залізничного транспорту ім.. М. Островського (Київ, Повітрофлотський проспект, 35) і було присвячене активізації навчального процесу шляхом проведення тематичних заходів у позааудиторний час в межах навчального закладу.

Третє методичне об’єднання відбулося в Київському технікумі менеджменту транспортного будування (Київ, вул. Вінницька 10) і було присвячене активізації навчального процесу шляхом використання ділової гри. Директор технікуму Луговий В.Я. взяв активну участь у проведенні методичного об’єднання, дав широку характеристику навчально-виховній і науково-пошуковій роботі викладачів і студентів свого навчального закладу, змалював перспективу його зростання.

Четверте засідання відбулося в Київському індустріальному технікумі (Київ, вул. Новоукраїнська, 24 а). На цій зустрічі методисти розглянули питання: «Методика проведення виховних заходів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації», переглянувши відкритий виховний захід «Чорнобиль – наша спільна біль». Його мета: ознайомлення з досвідом проведення відкритих виховних заходів з використанням технічних засобів. Проведений захід засвідчив, що викладачі технікуму наполегливо проводять виховну роботу, дбаючи про високу духовність, бажання оберігати і захищати рідну землю, її багатства, природу, громадян. Велику роль в цій роботі відіграє дирекція технікуму, його методист

Сахно В.М.

П’яте засідання методичного об’єднання проводилось в Економіко-правовому технікумі при МАУП ( Київ, вул. Фрометівська, 2). Його тема: «Методика проведення лекцій з використанням інтерактивної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах глобальної комп’ютеризації». Була продемонстрована методика використання інтерактивних технологій (в т.ч. інтерактивної дошки ) на прикладі професійно орієнтованих дисциплін). Мета цього передового педагогічного досвіду: ознайомлення з досвідом проведення лекції з використанням інтерактивної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах глобальної комп’ютеризації.

Робота методистів тих навчальних закладів, в яких проходили методичні об’єднання, свідчить, що методичний кабінет продовжує залишатися центром методичної роботи навчального закладу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо. Безпосередніми організаторами методичної роботи в навчальних закладах є методисти. Планування ними методичної роботи - це цілісна всеохоплююча система заходів, що забезпечує її безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників. Якраз в цьому і полягає основна посадова функція методистів, з якою вони досить успішно справляються.


ММО заступників директорів з навчальної роботи (голова – Шматко В.С.)


У 2008-2009 навчальному році проведено 5 засідань на базі Київського коледжу зв’язку. Розглянуто питання:

 1. Обговорення та затвердження плану роботи на 2008-2009 навчальний рік.

 2. Про зміни у порядку ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів

 3. Обмін досвідом з питань організації роботи з підвищенням кваліфікації викладачів

 4. Обмін досвідом з питань використання мультимедійних технологій.

 5. Особливості вступної кампанії 2009 року.


ММО заступників директорів з гуманітарної освіти і виховання

(голова - Король В.М.).  

         У 2008/2009 н.р. проведено 3 засідання методичного об'єднання та 2 конкурси художньої самодіяльності.

         29.10.08 засідання методичного об'єднання проведено на базі Київського міського медичного коледжу, на якому відбулося:

         - Обговорення та затвердження плану роботи методичного об'єднання на 2008/2009 н.р. Доповідач – В.М.Король.

- доповідь «Національно-патріотичне виховання студентів в КММК». Доповідач – В.М.Король.

- Виступ народного самодіяльного фольклорного хорового колективу «Любисток». Художній керівник, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України – М.В.Скрипка.

         17.12.08 - методичне об'єднання проведено на базі Київського Державного заповідника Києво-Печерська лавра. Проведена екскурсія в Український Національний декоративно-образотворчий музей.

         18.03.09 в Київському коледжі зв’язку проведений шостий огляд-конкурс сучасної української студентської пісні серед студентів ВЗО І-ІІ рівня акредитації м.Києва. В конкурсі брали участь студенти 27 навчальних закладів.

         22.04.09 на базі технікуму готельного господарства проведений шостий огляд-конкурс музичних та хореографічних колективів ВЗО І-ІІ рівня акредитації м.Києва, в якому брали участь студенти 19 закладів м.Києва.

         20.05.09 методичне об'єднання проведено на базі Республіканського ботанічного саду ім.Гришка. Порядок денний:

         1. Аналіз та підсумки оглядів-конкурсів художньої самодіяльності студентської молоді.

         2. Екологічне виховання студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м.Києва.

         3. Підсумки роботи методичного об'єднання заступників директорів з виховної роботи.

         Доповідач – В.М.Король.

   Голова ММО заступників директорів з виховної роботи особливо відзначає за активну роботу заступників директорів :

1.     Хоржан Олександра Олександровича – заступника директора коледжу зв’язку;

2.     Денисову Олену Миколаївну – заступника директора технікуму готельного господарства;

3.     Демешко Наталію Борисівну – проректора Київського інституту музики ім.Глієра;

4. Шевченко Аллу Анатоліївну - заступника директора коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

 


Методичне об'єднання викладачів інформатики та програмування протягом 2008-2009 н.р. провело 8 методичних об'єднаннь, із яких 4 оліміпіади:
15.04.09 р.  


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації