Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації

Скачати
Документи
1   2   3   4   5

2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ
2.1. Українська мова


9 клас

І рівень

1. Однаковий тип відмінювання мають числівники:

а) сто, двісті, вісімсот;

б) тисяча, мільйон, тридцять;

в) п’ятдесят, вісімдесят, двадцять.


2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на письмі відбувається

спрощення в групах приголосних

а) пристрас(т)ний, тиж(д)ня, перс(т)ні, щас(т)ливий, пис(к)нути;

б) проїз(д)ний, кіс(т)лявий, аген(т)ство, хворос(т)няк, корис(т)ний;

в) студен(т)ський, сер(д)це, балас(т)ний, виїз(д)ний, улес(т)ливий.


3. Лише числівники записано в рядку:

а) один, п’ятірка, сім, двічі, вісімсот;

б) мільярд, сто, тисяча, двісті, одна;

в) шість, п’ятиріччя, мільйон, двадцять два, сорок.


4. Помилку допущено в рядку:

а) вілла, ірраціональний, Геннадій, марокканець, інтермецо;

б) мадонна, тонна, шосе, інтелект, Канни;

в) маса, лібретто, сюрреалізм, ванна, диференційний.


5. Помилку допущено в рядку:

а) п’ятнадцять, одинадцять, шістсот;

б) вісімсот, шістдесят, дев’ятсот;

в) п’ятьма, вісьмома, чотирьма.


6. Голосних звуків в українській мові:

а) п’ять;

б) шість;

в) сім.7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

а) майбут…нє, мен…ший, Хар…ків, у таріл…ці, у павутин…ці;

б) борот…ба, чотир…ма, уман…ський, шіст…десят, л…ох;

в) співают…, виріз…бляти, Натал…ці, на вишен…ці, п’ят…сот.8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка

записано правильно:

а) понеділка, портрета, пейзажа, феномена, Вашингтона;

б) квадрата, вівторка, погляду, заліку, Єгипту;

в) екзамену, реферату, кредиту, крема, прапора.9. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні слів

іншомовного походження.

а) біржа, деномінація, індексація, еквівалент, реінвестиції;

б) регіональний, інвентаризація, транзит, кридитор, фіктивний;

в) періодизація, оригінал, кліринг, операція, дециметр.10. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

а) роздоріжжя, безвір’я, двохярусний;

б) бджолиний, буквений, широченний;

в) льох, тонший, ніччю.ІІ рівень

1. Від поданих дієслів утворіть форму 3 особи множини і визначте, до якої дієвідміни належать дієслова.

Засвітити, штовхнути, підписувати, побігти, побілити, заморозити, відбити, повертати, вмитися, відпочити, відзначити, сісти, полетіти, відсвічувати, висушити, зібрати.2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Підкресліть усі

члени речення, визначте тип речення.

[ ], [ ], і [ ], ( що ) (коли ).3. Назвіть образи жінок з творів Марка Вовчка та поясніть, що єднає ці образи.

ІІІ рівень

1. Виконайте лексичний аналіз виділених слів за схемою:

а) з’ясуйте значення слова в реченні;

б) з’ясуйте, однозначне чи багатозначне слово; якщо багатозначне, то в якому значенні вжито – прямому чи переносному;

в) наведіть синонімічний ряд, до якого належить слово, і визначте місце слова в ньому;

г) утворіть антонімічну пару, якщо це можливо;

д) визначте, чи слово активного вжитку, чи пасивного (архаїзм, історизм, неологізм); яким є за сферою вживання (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійне, діалектне, жаргонне) та за походженням.

Бій гримів спереду, з боків і позаду. В ньому, як могли, металися люди,

техніка й покривало ночі; воно розпанаханим скривавленим шматтям відривалося од крайнеба, звивалось увись і знову, чадне, розпухле, смердюче,

падало на здиблену землю. Вогонь був таким, що в повітрі снаряди стрічалися з снарядами, міни з мінами, гранати з гранатами. І тільки “катюші”, мов жар-птиці відплати, мов шматки невідкритих комет, мов провісники грізного суду над фашизмом, непереможно проносили через усе небо своє смертоносне ячання. Божеволіло залізо, божеволіли коні, і шаленіли люди. Відблиски вибухів спалахували в їхніх очах. Танки налітали на танки, в знавіснілому скліщенні виважували один одного вгору, вмелювались один в одного біснуванням гусениць і вогню. Якщо на світі був бог війни, то він зараз по цьому полі бою технічними ногами і віддирав небо від знівеченої землі (За М.Стельмахом).2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення:

підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерельно-прозорим і навіть якісь не помітні досі тоненькі дубчики, що там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів і непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини (Григір Тютюнник).

3. Чому, на думку І.Франка, перша збірка віршів Т.Шевченка “Кобзар” “відкрила немов новий світ поезії”? Запишіть свої міркування у формі невеликого твору-роздуму.

10 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі власні назви іншомовного походження записано правильно.

а) Рафаель, Генадій, Горацій, Шиллер, Аполлон;

б) Галілей, Алла, Лінней, Гот’є, Мoнтеск’є;

в) Жанна, Гете, Руссо, Дідро, Мольєр, Россіні.

2. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

а) надхмар’я, роззброєння, соболинний;

б) у мисці, різьбяр, братський;

в) морквяний, неждано, статті.

3. Позначте рядок, у якому немає глухих приголосних:

а) бузок, кохання, паркан, периметр;

б) дзьоб, розмова, недоля, міра, дуб;

в) дятел, приймач стукіт, вухо.

4. Позначте рядок, у якому усі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно

а) двомастами п’ятьдесятьма вісьма;

б) вісьмастами шістдесятьма п’ятьма;

в) семистами двадцятьма трьома.5. Позначте рядок, у якому іменник у формі орудного відмінка однини записано неправильно

а) рідною землею, гастрольною афішею, сумлінною працею;

б) гарячою кашею, солодкою грушею, високою вежею;

в) високою ціною, весняною калюжою, великою кулею.6. Апостроф в українських словах пишемо перед я, ю, є, ї після букв б, п, в, м, ф:

а) якщо вони позначають пом’якшені звуки;

б) якщо перед ними не стоїть буква, що позначає кореневий

приголосний звук( крім р);

в) якщо перед ними стоїть буква, що позначає будь-який приголосний.7. Позначте рядок, у якому правильно записано літери «дев’ятки»,

після яких у загальних назвах іншомовного походження перед наступним

приголосним слід писати літеру и.

а) д, з, к, с, ц, ш, х, р, ж;;

б) д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р;

в) д, т, з, л, ц, ч, х, ж, р.

8. За звучністю приголосні звуки поділяють на такі групи:

а) тверді та м’які;

б) губні, шиплячі та свистячі;

в) сонорні, дзвінкі та глухі.9. Позначте рядок, у якому в усіх словах пропущено літеру і.

а) г…пер…нфляція, аукц…он, конф…скація, ас…гнац…я, кл…єнт;

б) потенц…ал, коеф…ц…єнт, рев…з…я, …м…дж, консорц…ум;

в) л…м…т, л…кв…дність, л…ценз…я, рец…п…єнт, ф…л…я.10. Позначте рядок, у якому всі слова мають префікс с-.

а) морений, …формувати, …повістити, …шити, …твердіти;

б) каламутити, …ховати, …гортати, …краєчку, …падати;

в) тягнути, …пітніти, …кинути, …фотографувати, …купчитися.ІІ рівень

1. Підкресліть члени речення. Визначте типи простих речень, письмово обґрунтуйте свою думку. Климко йшов уже восьму добу. Першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка пилюга на дорозі гріла босі ноги. В кишенях дядькової діжурки лежало шість великих сухарів з білого хліба і чимала торба на сіль. А тут іще степу, сонця кругом повнісінько. Вітерець лоскоче ковил-траву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечки. Тільки ящірки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках (Г.Тютюнник).2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Підкресліть усі

члени речення, визначте і запишіть тип речення.

[ ] , і [ ], і [ ], (що ), (який ).
  1. Поясніть, чому образи весни і землеробської праці навесні стають центральними образами збірки І.Франка «З вершин і низин»?
ІІІ рівень

1. З тексту випишіть прикметники. Від кожного з них, якщо це можливо, утворіть по одному іменнику, прислівнику, дієслову. Позначте суфікси та префікси, за допомогою яких утворилися нові слова від поданих прикметників, визначте спосіб словотворення.

А наступного дня була неділя, був дивовижно ясний, налитий прозорим сонцем ранок, був неосяжний степ, що шумів і шумів попереду шовками – то молочними, то золотистими, то з сталевим полиском… Що та було за видовище! Маючи в собі красу моря, його велич, блиск та надміру світла, маючи в собі також могутність лісу і його тихі вікові шуми, степ, окрім цього, ще ніс у собі щось своє, неповторно степове, властиве тільки йому – оту шовкову ласкавість, оте ніжне, замріяне, дівоче... Ковилі, ковилі, ковилі... За сонцем сталево-тьмяні, а там, під сонцем, - скільки зір сягне, - сяючі, молочні, як морське шумовиння (За О. Гончаром).2. У поданих реченнях знайдіть та підкресліть вставні слова, словосполучення і речення. Поставте коми. Визначте, з якою метою вжито

вставні одиниці. Погрупуйте їх за функціями в мовленні та запишіть групами.

З норду в спину нам дме вітер: ото він мабуть і жене кригу (М.Трублаїні). Вона просто і як здалося трохи навіть грубувато, по-чоловічому подала всім руку і відрекомендувала подругу (М.Олійник). Жінка його либонь не з наших: здалека відкілясь він вивіз її (Панас Мирний). Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди а може ще й тихшою, - та все думав та думав (Панас Мирний). Одне поліно кажуть це ще не вогнище (В.Шевчук). Пішли на битву з ворогами Її орли, її сини, А мати жде на них роками, А може вернуться вони (Л.Забашта). Лесю аж образив надто спокійний як їй здалося материн тон (М.Олійник). Очевидячки се питання усіх цікавило (М.Коцюбинський). Без хазяїна кажуть і худоба плаче (Панас Мирний). Діди й прадіди пішки ходили, хоч мабуть не один в душі сокола носив (О.Гончар). Одне сягне глибше, друге – мілкіше, та нікому мабуть не дано опуститись на самісіньке дно (Є Гуцало). Кажуть правда вбиває (П.Загребельний). 8. Мотиви цього рішення як очікується буде повідомлено пізніше (З газ.). Здається співає від краю до краю саме повітря, співає марево, що вже схоплюється, тече, струмує де-не-де над ковилою (О.Гончар).3. Поміркуйте: комічним, трагічним чи закономірним фіналом є передчасна смерть Пузиря у п’єсі І.Карпенка-Карого «Хазяїн». Свої роздуми запишіть у формі невеликого твору-роздуму.

11 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах треба вставити літеру и.

а) р…тор…ка, д…в…денд, серт…ф…кат, субс…дія;

б) тар…ф, ауд…т, кр…терій, д…фіц…т, стат…ст…ка ;

в) с…стема, коштор…с, с…нд…кат, рубр…кація, каз…но .2. Позначте рядок, у якому всі іменники у родовому відмінку однини

повинні мати закінчення –а(-я).

а) олівець, долар, метр, Париж, відмінок ;

б) Берлін, метал, посібник, продаж, Херсон ;

в) Крим, місяць, січень, абзац, банк .

3. Позначте рядок, у якому подано лише збірні іменники :

а) комашня, мушва, птаство, колосся ;

б) жіноцтво, соняшничиння, молодь, ліс ;

в) морквиння, бадилля, натовп, шахи .

4. Позначте рядок, у якому допущено помилку у відмінюванні числівників:

а) сімох козенят, п’ятьох стільців, восьми книжок ;

б) трьом студентам, семидесяти школам, вісьмом учителям ;

в) з сьомастами країнами, з шістьма друзями, з чотирма словами .5. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини можуть мати закінчення –а (-я) або –у (-ю) залежно від їхнього значення в певному контексті:

а) Алжир, алмаз, апарат, образ, рахунок ;

б) Туніс, звук, томат, перехід, термін ;

в) камінь, папір, буряк, місяць, акт .6. Позначте рядок, у якому допущено помилку у відмінюванні іменника:

а) царем, принцем, абзацом, палацом, володарем;

б) казкаря, школяра, снігура, звіра, муляра ;

в) ношею, Сашею, мрією, водою, піснею .


7. Позначте рядок, у якому всі географічні назви іншомовного походження записано правильно:

а) Сирія, Ватикан, Чилі, Балтика, Кіліманджаро ;

б) Чикаго, Братислава, Іссик-Куль, Лейпціг, Лівія ;

в) Вашингтон, Тибет, Сицілія, Мадрид .8. М’який знак пишемо після таких літер:

а) д, ц, ч, с, р, л, м, н ;

б) д, т, з, с, ц, л, н ;

в) з, с, б, п, в, м, ф .9. Позначте рядок, у якому в усіх словах на письмі відбувається

спрощення в групах приголосних

а) пристрас(т)ний, тиж(д)ня, перс(т)ні, щас(т)ливий, виїз(д)ний;

б) проїз(д)ний, кіс(т)лявий, аген(т)ство, хворос(т)няк, корис(т)ний ;

в) студен(т)ський, сер(д)це, балас(т)ний, улес(т)ливий, пис(к)нути .

10. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-

суфіксальним способом

а) підробка, напис, зачіпка ;

б) примірка, підземний, недопалок ;

в) безрукавка, заземлити, по-моєму .

ІІ рівень

1. Підкресліть граматичні основи речень, Визначте типи присудків. Зробіть висновок про будову та спосіб вираження кожного типу присудка.

Де ж те сонце в небесах заховалося, Що так тепло по листках розливалося? (Б.Лепкий). Тільки хто ж то погасить зуміє Перші мрії, перші поривання? (Д.Павличко). Ся пригода була їм навіть на руку (М.Коцюбинський). Ліс обгортав їх, холодний, сумний та мовчазний. (М.Коцюбинський). Скромна праця моя – То не пишна окраса…(В.Симоненко). Слово має діло означати, Між серцями зводити мости (М.Луків). Щось нині небо похмуре, набрякло дощем, мабуть, риболовля буде злиденна (В.Яворівський). Осінь того року випала дощова…(Григір Тютюнник). Це – ще не порушена ніким тиша (Ю.Яновський). Нехай не знає втоми та рука, Що добре зерно в добру землю сіє, Що зневажає чорні суховії І щедра, як напровесні ріка (М.Рильський). Все прийшло в рух (О.Гончар).

2. Провідміняйте числівники тисяча двісті сорок сім, п’ятсот шістдесят дев’ять. Зробіть висновок про особливості відмінювання поданих кількісних числівників.

3. Запишіть порівняльну характеристику образів Г.Многогрішного та майора Медвина (за романом І.Багряного «Тигролови»).ІІІ рівень

1. Позначте усі морфеми в словах: завідувач, сумно, темнуватий, розквіт, повеселішати, збільшити. Виконайте словотвірний аналіз поданих слів: визначте твірну основу (слово), словотворчий засіб та спосіб словотворення.

Які є способи словотворення в українській мові? Зробіть висновок.


2. З поданого тексту випишіть односкладні речення. З’ясуйте, чим виражено головний член речення у кожному з них. Визначте та запишіть тип кожного односкладного речення.

Було це минулої осені. Якось застукала мене посеред степу ніч. Немов і сонце недавно зайшло. І стежку було видно. А то враз споночіло, на небі зорі висіялися, по землі туманець послався. Сивий і негустий, як Чумацький Шлях угорі. Зірвався я бігти – страшно зробилося: ні людей, ні хаток поблизу. А тут ще й стежка загубилася. Тільки зорі й туман. Та полином пахне – одсирів на ніч. Пробіг, мабуть, з гони. Коли чую: холодом звідкись потягло, немов од ставка або річки. Аж воно не ставок і не річка, а провалля. Кругом бур’яни, мало не по плечі мені, а посеред них провалля. На дні туман лежить, і в тумані люди гомонять, діти плачуть. Нарвав я собі полину, трави снопик під голови зв’язав та й приліг у якомусь

закапелку. Тепло мені, затишно, як на печі. Тільки й того, що небо видно. А

згодом і неба не стало. Задрімав (Григір Тютюнник).3. Напишіть твір на тему «Образ матері у творчості українських поетів

(А.Малишка, Д.Павличка, М.Сингаївського, Б.Олійника)».Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації