Управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації

Скачати
Документи
1   2   3   4   5

2.2. Українська література


9 клас

І рівень

1. Балада — це...

а) гумористична чи сатирична розповідь, у якій комізм досягається

контрастністю предметів зображення і обраних для цього засобів: про величне говориться в зниженому тоні, а про буденне - піднесено;

б) невеликий віршований ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим

сюжетом ;

в) надмірне художнє перебільшення якихось рис людей, ознак предметів чи явищ з метою увиразнення та яскравішої оцінки їх;

г) художній твір, у якому широко і різнобічно відтворені важливі історичні події, поставлені й глибоко розкриті проблеми

загальнонародного значення.

2. Про кого з письменників давньої української літератури І.Франко писав: «Доля поставила його на межі двох великих епох»?

а) Іван Вишенський;

б) Іван Величковський;

в) Феофан Прокопович;

г) Григорій Сковорода.3. Назвати основні художні напрями української літератури початку XIX ст.

а) бароко, класицизм, романтизм, реалізм ;

б) розвинутий реалізм, романтизм, сентименталізм, класицизм ;

в) Класицизм, сентименталізм, початкові форми реалізму, романтизм;

г) Класицизм, романтизм, реалізм, бароко .4. У якому із названих творів поєднується реалізм і фантастика?

а) Г.Сковорода «Бджола і Шершень»;

б) І.Котляревський «Наталка Полтавка»;

в) Г.Квітка-Основ'яненко «Конотопська відьма»;

г) Т.Шевченко «Гайдамаки».5. Жанр ліро-епічної поеми вперше в українській літературній практиці запровадив:

а) І.Котляревський;

б) Є.Гребінка;

в) Т.Шевченко;

г) П.Куліш.6. Які із названих творів написані Т.Шевченком у період «трьох літ»?

а) «Катерина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля...»), «Кавказ»;

б) Кавказ», «Великий льох», «Чигрине, Чигрине...», «Розрита могила»;

в) «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Садок вишневий коло хати...»;

г) «Перебендя», «Сон» («У всякого своя доля...»), «Кавказ», «Великий льох».7. Історичною основою роману П.Куліша «Чорна рада» стали...

а) події 1654 р. - козацька рада у Переяславі;

б) події національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького;

в) події 1663 р. – козацька рада у Ніжині;

г) події, пов'язані із діяльність гетьмана І.Брюховецького. ВІДДІЛЕННЯ


8. Визначте, які із запропонованих версифікаційних характеристик

властиві поезії П.Куліша «До рідного народу» — «Народе без пуття, без честі і поваги, / Без правди у завітах предків диких, / Ти, що постав з безумної одваги /Гірких п 'яниць та розбишак великих!»:

а) 4-5-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, римування парне, строфа двовірш;

б) 5-6-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, римування перехресне, строфа - катрен;

в) 5-6-тистоповий хорей, ускладнений пірихієм, римування парне, строфа - катрен ;

г) 5-6-тистоповий ямб, римування перехресне, строфа - чотиривірш.9. Правильно виділено звертання в реченні:

а) Пісне, моя ти, підстрелена пташко, мусиш замокнуть і ти. (І.Франко);

б) Мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. (Л.Костенко);

в) Безмежнеє поле в сніжному завою, ох, дай мені обширу й волі! (І.Франко);

г) А що старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? (Нар тв.).


10. Тільки прийменники складають рядок:

а) на, через, якщо;

б) про, щоб, під ;

в) між, біля, задля;

г) від, з, а.

ІІ рівень

1. Поясніть, що таке відокремлені члени речення, та назвіть умови їх відокремлення. Складіть і запишіть п'ять речень із відокремленими членами.2. Визначте ознаки жанру байки. Доведіть, що «Бджола і Шершень» Г.Сковороди є байкою.3. З'ясуйте, які засоби творення образів-персонажів використовує П.Куліш для зображення Якима Сомка та Івана Брюховецького (роман «Чорна рада»).ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Десь ростуть пробиваючись переможно з землі трави десь оживає коріння десь в муках народження лопаються бруньки й мліють гілочки перше листячко вибивається на світ і вже дише і щось по землі біжить шарудить по торішньому листу шаліє в тому самому екстазі екстазі кохання життя і цвітіння. (І. Багряний).2. Назвіть головні риси сентименталізму. Визначте особливості його застосування у прозі Г.Квітки-Основ'яненка.3. Напишіть твір на тему «Композиційний прийом сну у поемі Т.Шевченка «Сон» («У всякого своя доля»)».

10 клас

І рівень

1. Хто з українських критиків XIX ст. назвав І.Нечуя-Левицького «колосальним всеобіймаючим оком України»!

а) П.Куліш;

б) І.Франко;

в) Б.Грінченко;

г) Іван Білик.


2. Як традиційне літературознавство визначає жанрову природу роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні»?

а) роман виховання;

б) роман-епопея;

в) соціально-психологічний роман;

г) соціально-побутовий роман .3. До якої поетичної збірки І.Франка увійшли поезії «Гімн», «Гріє сонечко...», «Каменярі»?

а) «Зів'яле листя»;

б) «Із днів журби»;

в) «Мій Ізмарагд»;

г) «З вершин і низин».


4. Новела-це...

а) оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому автор показує дійсні факти, подій і людей;

б) переказ про якісь події чи людей, оповитий фантастикою;

в) невеликий за обсягом розповідний художній твір про одну чи кілька подій у житті людини;

г) невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вималюваною

дією.


5. Який із зазначених творів має ознаки новели?

а) М.Старицький «Оборона Буші»;

б) М.Коцюбинський «Іпіегтегго»;

в) Б.Грінченко «Каторжна»;

г) О.Кобилянська «Земля».6. Змістове новаторство новели В.Стефаника «Камінний хрест» виявилося у розробці теми...

а) тема жіночої долі;

б) тема еміграції;

в) тема села;

г) тема бунтарства.7. Неоромантизму притаманні:

а) документальна достовірність, філософсько-аналітичне заглиблення у дійсність;

б) заперечення раціоналізму, історизм, апологія особистості ;

в) орієнтація на античну літературу, раціоналізм, нормативність;

г) спроба подолання розриву між ідеалом і дійсністю, естетичність, творення як ідеальної цілеспрямованої особистості з могутньою силою волі.8. Визначте, які із запропонованих версифікаційних характеристик властиві поезії О.Олеся «О слово рідне...» — «О слово рідне! Шум дерев! /Музика зір блакитнооких, /Шовковий спів степів широких, /Дніпра між ними левійрев...»:

а) 4-стоповий ямб, перехресне римування, чергування чоловічих рим з жіночими, строфа - чотиривірш;;

б) 4-стоповий ямб, ускладнений пірихієм, оповите римування, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа – катрен;

в) 4-стоповий хорей, ускладнений пірихієм, парне римування, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа - двовірш;

г) 4-стоповий ямб, ускладнений пірихієм, парне римування, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа - двовірш.9. Немає другорядних членів у реченні:

а) Ліс іще дрімає... (М.Коцюбинський);

б) Були падіння, злети, поразки та перемоги (В.Шевчук);

в) Сьогодні сонячно;

г) У вас затишно.10. Числівник вжито у реченні:

а) У спартакіаді взяли участь сто учнів;

б) Козацька сотня розтанула в імлі ;

в) Четвірка друзів вирушила в мандри;

г) На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.ІІ рівень

1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип

речення.

[...], але [...], і [..., (що...), ...], (що...).2. З'ясуйте значення понять "сонет" і "терцини". Як ці строфічні форми представлені у творчості І.Франка?3. Визначте засоби психологізації малої прози Б.Грінченка (на прикладі одного оповідання за вибором учня).ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Постане довкола світ первісної (не)займа(нн,н)ості де на в(е,и)рховинах білітимуть вічні сніги (с,з)в(е,и)сатимуть над скелями брили доісторичних льодовиків а ни..че суворих огол(е,и)(нн,н)их скель без кінця т(е,и)мнітимуть (у)дал(е,и)ч (не)торка(нн,н)і см(е,и)р(е,и)кові ліси. (О.Гончар).2. Доведіть, що драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» має неоромантичний характер.

3. Напишіть твір на тему «Національний характер, засоби його творення у повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

11 клас

І рівень

1. Хто з українських прозаїків 20-30-х років XX ст. розробляв урбаністичну тему?

а) Г.Косинка;

б) М.Хвильовий;

в) Ю.Яновський;

г) В.Підмогильний.2. До групи київських «неокласиків» належали:

а) М.Зеров, М.Рильський, М.Семенко, М.Драй-Хмара;

б) П.Филипович, М.Драй-Хмара, П.Тичина, М.Рильський;

в) М.Зеров, М.Рильський, М.Драй-Хмара, П.Филипович;

г) М.Зеров, М.Рильський, М.Драй-Хмара, Є.Плужник.

3. Кого з українських письменників 20-3 0-х років XX ст. О.Білецький назвав «основоположником нової української прози»!

а) В.Підмогильний;

б) М.Хвильовий;

в) Г.Косинка;

г) Ю.Яновський.4. Імпресіонізм - це...

а) модерністська течія у літературі, представники якої розуміли образ як самодостатню одиницю поетики художнього твору, як значимий в поетичній мові інтелектуальний емоційний комплекс;

б) стильова домінанта твору, пов'язана з перевагою інтелектуально-раціональних ознак мистецького мислення над емоційно-чуттєвими;

в) художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, настрою, спостережень і співпереживань;

г) тенденційність художнього твору, в якому виражаються актуальні світоглядні, політичні та інші погляди, наявні оцінки суспільно-політичних явищ дійсності.

5. Поетичній творчості П.Тичини властиві...

а) міфологізм, асоціативність, метафоричність;

б) метафоричність, символізм, експресія

в) асоціативність, деструкція, символізм;

г) філософічність, сповідальність, метафоричність.6. Твори Ю.Яновського «Вершники» та О.Довженка «Україна в огні» єднає ідея:

а) засудження геноциду, штучно організованого голодомору;

б) утвердження ролі митця у суспільстві;

в) збереження історичної пам'яті;

г) засудження війни, агресії, що призводить до загибелі роду.

7. У поетичних рядках із вірша Б.-І.Антонича «На шляху»:

«Обплетений вітрами ранок, /Шугне, мов циганя, з води /1 на піску кричить з нестями, / Обсмалений і молодий» – використані такі художні засоби:

а) метафора, порівняння, епітети;

б) метонімія, метафора, порівняння;

в) персоніфікація, епітети, символ;

г) епітети, метонімія, гіпербола .8. Визначте, які із запропонованих версифікаційних характеристик властиві поезії М.Рильського «Запахла осінь в'ялим тютюном» — «Запахла осінь в'ялим тютюном, / Та яблуками, та тонким туманом, — / / свіжі айстри над піском рум 'яним / Зоріють за одчиненим вікном»:

а) 5-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, перехресне римування, всі жіночі рими, строфа - катрен;

б) 5-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, оповите римування, чергування чоловічих рим з жіночими, строфа - чотиривірш ;

в) 4-тистоповий ямб, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа - терцина;

г) 6-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, парне римування, всі жіночі рими, строфа -катрен.


9. Конструкція з порівняльним сполучником не відокремлюється у реченні:

а) Я підставив долоні під широкі як зелені ножі стебла осоки. (В.Винниченко);

б) Вже ми для себе стали ніби снами і ніби піснею, що в небі тужить. (Б.Лепкий) ;

в) Тут городища як фортеці древні стоять окриті шкурами лісів (Л.Костенко);

г) Сама собою річка ця тече маленька річечка вузенька як долоня. (М.Вінграновський).10. Кількісні та порядкові числівники вжито у правильних відмінкових формах у рядку:

а) двомастами шістдесятьома, трьохсот сімдесят восьмим;

б) чотирьохсот вісімдесятьох чотирма, п'ятсот десятьох ;

в) семистам тридцятьома чотирма, шістсот двадцять другим;

г) восьмистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого .ІІ рівень

1. Розкажіть про різні види присудків в українській мові та способи їх вираження. Наведіть приклади речень з різними видами присудків.

2. З'ясуйте поняття «маргінальність», «екзистенціалізм» та проілюструйте їх реалізацію у романі В.Підмогильного «Місто».

3. Визначте засоби і прийоми творення комічного у драматургії М.Куліша (на прикладі однієї з комедій за вибором учня).ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Хай комусь аж надто елементарним чи навіть смішним може видатися світ із якого ми вийшли а для нас він був і буде джерелом роздумів бо ми жили там де все як нам здається було ближче до самого себе до природи до трав до неба і сонця може навіть ближче до речей складних до тих витоків гармонії що їх так нервово й болісно шукає людина сучасна. (О.Гончар).2. Особливості поетичного стилю Олега Ольжича та Олени Теліги: спільне та відмінне.


3. Напишіть твір на тему «Романтичність світовідчуття і стилю Ю.Яновського».
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації