Програма складена на основі програми з основ медичної інформатики та обчислювальної техніки для студентів медичних училищ (моз україни, К., 1995)

Скачати
Програма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

професор М.Ю. Коломоєць

“___” _________________ 2006 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з комп’ютерного забезпечення обліку та звітності у фармації

на 2006-2007 навчальний рік


Факультет - медичний № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність - фармація

Освітньо-кваліфікаційний

рівень - молодший спеціаліст (заочна форма навчання)

Кваліфікація - фармацевт

Кафедра - медичної та біологічної фізики

Курс - третій

Семестр - шостий

Лекції - 4 годин

Практичні заняття - 10 години

Самостійна робота - 40 годин

Залік - VI семестр

Всього годин - 54 години


Чернівці, 2006 рік

Робоча навчальна програма складена на основі програми з основ медичної інформатики та обчислювальної техніки для студентів медичних училищ (МОЗ України, К., 1995)


Схвалено на методичній нараді кафедри медичної і біологічної фізики
”___”___________________2006 року (протокол №__)
Завідувач кафедри

медичної і біологічної фізики, проф. Шаплавський М.В.
Схвалено предметною комісією з медико-біологічних дисциплін фізіо­ло­гічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медич­ного університету «___»________________2006 року (протокол №___)


Голова предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін,

професор Мещишен І.Ф.


Основна мета викладання комп’ютерного забезпечення обліку та звітності у фармації


Ознайомити студентів з основами роботи на комп’ютері, які необхідні для розв’язку теоретичних і практичних задач фармації за допомогою ЕОМ, з обробкою фармацевтичної інформації на комп’ютері, прищепити студентам вміння самостійно вивчати навчальну літературу з даної дисципліни, розвинути логічне мислення, сформувати навички статистичних досліджень прикладних задач і вміння розв’язати задачу з фармації з допомогою ЕОМ, розвинути логічне мислення.

Обчислювальна техніка крокує в ногу з розвитком сучасної медицини та науки, тому вивчення та оволодіння засобами комп’ютерної техніки є надзвичайно важливим етапом у допомозі фармацевту, оскільки він матиме змогу досліджувати генеральні сукупності даних, працювати з експертними систем, працювати з системами управління базами даних.

Курс комп’ютерне забезпечення обліку та звітності у фармації сформує уявлення та закладе базу первинних знань та навичок в роботі з комп’ютером, студенти навчаться оформляти документацію аптек, вести належним чином облік отриманих та оборотних препаратів, формувати звітний матеріал згідно встановлених стандартів. Фармацевт оволодіє навичками в роботі з приклад­ними програмами пакету Microsoft Office, ознайомиться з державними стандартами ведення документації. Практична робота вестиметься на основі матеріалів отриманих з реальних працездатних фармацевтичних баз та аптек. В результаті вивчення даного курсу студент зможе простіше ввійти в еконо­мічний курс аптечної справи, проводити прості облікові операції та розуміти існуючі процеси обліку та звітності. Програма з курсу “Комп’ютерне забезпе­чення обліку та звітності у фармації” розрахована на підготовку бакалаврів та молодших медичних і фармацевтичних фахівців очної форми навчання. При розробці програми врахувався вітчизняний та іноземний досвід, а також пропозиції викладачів споріднених кафедр інших вищих навчальних закладів.

Комп’ютерне забезпечення обліку та звітності у фармації відноситься до тих навчальних дисциплін, які покликані забезпечувати фундаментальну підготовку бака­лаврів та молодших медичних фахівців.

Зміст навчальної програми є основою для засвоєння таких навчальних дисциплін, як “Біофізика”, “Організація лабораторної діагностики”, “Економіка” та інших.

Окрім цього, засвоєння основних понять студентами та розвинення в них ана­літичних навичок є необхідною умовою підготовки фармацевта-бакалавра, спро­мож­но­го правильно вести документацію фармацевтичної фірми, заповню­вати облікові бланки та форми, формувати звіти за заданим зразком.

Програма з курсу “Комп’ютерне забезпечення обліку та звітності у фармації” носить блоковий характер, відповідає обсягу кваліфікаційних вимог з дисципліни.

Основи інформатики у рамках підготовки бакалаврів та молодших медичних і фармацевтичних фахівців в системі двохступеневої вищої освіти узгоджена за структурою і змістом з урахуванням міжпредметних зв’язків.

Згідно з розробленою програмою курсу і обсягом кваліфікаційних вимог з дисципліни “Комп’ютерне забезпечення обліку та звітності у фармації” розроб­ляється система комплексних тестів на основі поєднання класичної теорії тестів з використанням математичних моделей сучасної теорії тестів. Тести розроб­ляються для контролю рівня знань, вміння та навичок з кожного блоку програми.

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення

комп’ютерного забезпечення обліку та звітності у фармації

  1. "Інформатика" (будова комп’ютера, робота з блок-схемами, логічні елементи);

  2. "Алгебра" (аналітичні перетворення, пропорції, проценти);

  3. “Основи економічної теорії” (стандарти).Зміст навчальної програми з “Комп’ютерного забезпечення обліку та звітності у фармації” для студентів ІІІ курсу за спеціальністю “фармація” (освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст, заочна форма навчання)

Вступ

Поняття про інформатику та інформацію. Представлення, вимірювання та подання інформації. Системи числення та правила переводу з однієї системи числення в іншу. Використання ЕОМ для обробки фармацевтичної інфор­мації. Етапи розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ. Основні типи ЕОМ.


Розділ 1. Елементи роботи з комп’ютером

Техніка безпеки при роботі з ПК. Гігієна роботи з ПК. Основні складові частини комп`ютера. Мікро­процесор. Пам`ять комп`ютера. Пристрої введення та виведення інфор­ма­ції. Основні характеристи­ки. Автоматизовані робочі місця фармацевта (АРМ).

Клавіату­ра. Вивчення клавіатури за допомогою вправ з вико­ристан­ням довіль­ного текстового редак­то­ру. Поняття про файл, каталог, кореневий каталог.

Операційні системи DOS, Windows, Unix. Струк­тура операційної системи. Файлові сис­теми. Базова система вводу-виводу.

Операційна система Windows. Особливості опе­ра­ційної системи Windows. Поняття про об’єкти (пап­ка, файл, ярлик). Анатомія вікна та ос­новні дії над вікном. Дії для завершення ро­бо­ти з операційною системою Windows. Меню прог­рами Про­від­­ник. Дії над об’єктами (ство­рення, копію­ван­ня, перейме­ну­вання, вилу­чен­ня, відкривання, пошук, встанов­лення атрибу­тів). Використання контекстного меню. Влас­ти­вості об’єктів. Що таке Корзина? Па­нель інст­­ру­ментів програми Провідник. Зміна ха­рак­­­те­ристик Екрана в операційній сис­темі Win­­dows. Зміна характеристик ми­ші, клавіату­ри в операційній системі Windows. Зміна дати, мо­ви, числа, одиниць вимірювання в операційній системі Win­dows. Встановлення нових шриф­тів. Настро­ювання нових пристро­їв вста­нов­ле­них на комп’ютер. Вста­новлення нових про­грам.

Системні файли. Системна дискета. Ство­рення системної дискети. Форма­туван­ня дискети. Пере­вірка жорстких та гнучких магнітних дисків.

Комп`ютерні віруси. Поняття про комп`ю­тер­ний ві­рус. Антивіруси. Реко­мендації з профі­лактики за­хво­­рювань комп`ютерів. Програми-антивіруси: aidstest, Dr.Web.

Програми-архіватори. Що таке архівація та архі­­ватори? Порівняння програми архіватора WinRar та WinZip. Програма-архіватор ZipMagic 2000. Робота з програмою WinRar.Розділ 2. Обробка текстової інформації (текстовий редактор Word)


Класифікація тексто­вих ре­дак­торів. Вве­дення та друкування тексту. Недру­ковані символи. Способи виділення текс­ту. Фор­ма­тування символів, абзаців, сторінок. Ство­рення, збере­ження, відкриття та друк до­кументів. Колон­ти­тули. Ство­рення та форма­тування таблиць. Копію­ван­ня та переміщення текс­тової інформації. Робо­та зі списками. Встав­ка символів. Робота зі стилями. Панель інст­ру­ментів. Робота з редактором формул. Па­ра­метри програми Word.


Розділ 3. Обробка числової інформації (числовий процесор Excel)

Обробка інформації на базі електронних таб­лиць. Введення даних. Форматування робо­чо­го лис­та. Формат комірки. Викорис­тання фор­мул. Помилки. Види діаграм. По­бу­дова різно­го ти­пу діаграм, гістограм, графіків, редагу­вання текстів, формул, діа­грам. Побудова планки похибок та лінії тренда. Форма­туван­ня фор­мул, друкування робочих листів.

Статистичний аналіз даних за допомогою фун­к­цій Excel. Оцінювання мате­матичного спо­дівання, дис­персії та стандартного від­хи­лення.

Форми оперативного та бухгал­тер­ського обліку товарно-матеріальних цін­ностей: ма­те­ріальний облік, бухгалтерський облік, облік наявності меди­каментів за спеціальним переліком, аналіз продажу та формування дефектур (поточних залишків), облік відпуску медикаментів за пільговими рецептами та формування даних для страхових компаній.

Звітність: товарні звіти, сумарна звітність, попар­тійна звітність, залишки по партіях, інвентаризація


Розділ 4. Елементи роботи з базами даних (СУБД Access)

Введення в системи управління базами даних. Деякі моделі даних. Типи даних.

Логічна організація баз даних.

Основні функції і особливості роботи баз даних.

Система керування базами даних ACCESS. Створення бази даних. Таблиці. Створення струк­тури таблиці. Стандартні типи даних. Введення даних в таблицю. Зміна струк­тури таблиці. Простий пошук, сортування, індексування та фільтрація даних в таблиці.

Запити в ACCESS. Типи запитів. Можли­вості запи­тів. Результати запитів. Створен­ня запитів на вибір­ку. Збереження та виконання запиту.

Форми у ACCESS. Створення форми за до­по­­могою майстра. Використання конструк­то­ра форм. Перег­ляд, збереження та вико­рис­тання форм.

Звіти у ACCESS. Вико­ристання майстрів зві­тів. Ви­ко­ри­стання конст­руктора звітів. Перегляд, збере­ження, вико­рис­тання звітів.

Поняття про експертні системи.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації