Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет програми вступних іспитів зі спеціальності

Скачати
Документи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМИ

вступних іспитів зі спеціальності

8.050103 – "Міжнародна економіка"

на освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр"


Київ 2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченої радою КНЕУ

Протокол №5 від 28.12.04


ПРОГРАМИ

вступних іспитів зі спеціальності

8.050103 – "Міжнародна економіка"

на освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр"


Київ 2005


Концепцію програми вступного іспиту в КНЕУ на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" розроблено творчою групою у складі:

керівник творчої групи Павленко А.Ф. – ректор КНЕУ, д-р екон. наук, проф., акад. АПН України;

заступник керівника творчої групи Степаненко С.В. – проректор КНЕУ, канд.екон.наук, проф.; Лук’яненко Д.Г., д-р екон.наук, проф.; Наливайко А.П., д-р екон.наук, проф.; Коцупатрий М.М., канд.екон.наук, проф.


Розробники програм вступних іспитів зі спеціальності 8.050103 – "Міжнародна економіка" на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр":

Лук’яненко Д.Г., д-р екон.наук, проф.;

Поручник А.М., д-р екон.наук, проф.;

Мозговий О.М., д-р екон.наук, проф.;

Панченко Є.Г., д-р екон.наук. проф.;

Шевченко О.Л., канд.філол.наук, доцент;

Гавриш М.М., канд.філол.наук. доцент;

Циганкова Т.М., канд.екон.наук, доцент;

Кальченко Т.В., канд.екон.наук, доцент;

Руденко Ю.М., канд.екон.наук., доцент;

Швиданенко О.А., канд.екон.наук, доцент.


Науковий редактор Данюк В.М., канд.екон., наук, проф.


ЗМІСТ


Вступ ………………………………………………………………………… 5

Частина І. Програма вступного іспиту зі спеціальності ……………… 6

Модуль 1. Міжнародна економічна система …………………………………. 6

1.1. Національні економіки у сучасному світі ……………………………. 6

1.2. Міжнародна економічна діяльність та середовище її розвитку …….. 7

Модуль 2. Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність ……………… 8

2.1. Теорії і моделі міжнародної торгівлі …………………………………… 8

2.2. Міжнародна торгівля та її регулювання ……………………………….. 8

2.3. Методологія міжнародного маркетингу ………………………………. 9

Модуль 3. Міжнародна інвестиційна та виробнича діяльність ……………… 10

3.1. Міжнародні інвестиції та їх мотивація ………………………………… 10

3.2. Транснаціональні корпорації ……………………………………………. 10

3.3. Міжнародний інвестиційний ринок …………………………………….. 11

Модуль 4. Валютно-фінансові відносини …………………………………….. 11

4.1. Валютні системи і операції ……………………………………………… 11

4.2. Міжнародний фінансовий ринок ……………………………………….. 12

4.3. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс ………………………….. 12

4.4. Методологія міжнародного обліку …………………………………….. 12

Модуль 5. Міжнародна інтеграція і глобалізація розвитку ………………….. 13

5.1. Міжнародна економічна інтеграція ……………………………………. 13

5.2. Глобалізація економічного розвитку …………………………………... 13

Структура екзаменаційного білета ……………………………………… 14

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті …………………. 15

Рекомендована література ………………………………………………….. 16


Частина ІІ. Програма вступного іспиту з іноземної мови ……………… 17

Модуль 1. Переклад спеціальної літератури та розмовна практика .............. 17

Модуль 2. Ділове спілкування ........................................................................... 17

Модуль 3. Граматика .......................................................................................... 18

Структура екзаменаційного білета ……………………………………… 19


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті …………………. 21

Рекомендована література ………………………………………………….. 24

ВСТУП


Мета. Вступні іспити зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра складаються з метою визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вступний іспит з ділової іноземної мови абітурієнти складають з тієї іноземної мови, з якої вони складали державний іспит на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Робоче володіння іноземною мовою означає: вміння читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; сприймання іноземного мовлення, яке виголошено в нормальному темпі; володіння усним монологічним та діалогічним мовленням, навичками перекладу з іноземної мови на рідну, та з рідної на іноземну в межах вищезазначеної тематики; реферування та анотування суспільно-політичної та економічної літератури як рідною, так і іноземною мовами.

Характеристика змісту програм. Програми іспитів спираються на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалавра з міжнародної економіки та одночасно відображають вимоги до студентів магістерського рівня підготовки, визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів1.

Програма іспиту зі спеціальності має міжпредметний синтетичний характер, що досягається побудовою за модульним принципом.

Модулі програми – відносно цілісні утворення, в яких відображаються окремі сторони міжнародної економічної діяльності та об’єднуються знання з кількох дисциплін. Модулі, характеризуючи основні функції бакалавра на певних ділянках його професійної роботи у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики, утворюють окремі розділи програми і в своїй єдності відображають спеціальність «Міжнародна економіка» в цілому.

Програма іспиту з ділової іноземної мови також має комплексний характер, що досягається побудовою за модульним принципом. Тематичні модулі включають такі аспекти як переклад спеціальної літератури та розмовна практика, письмове та усне ділове спілкування, граматика.

Модулі відображають тематику необхідну бакалавру з міжнародної економіки у його професійній діяльності.

Порядок проведення іспитів визначається "Положенням про приймальну комісію КНЕУ".


Частина І. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Модуль 1. Міжнародна економічна система


1.1. Національні економіки у сучасному світі

Національні економіки та їх систематизація. Сутність і структура економічної системи капіталізму вільної конкуренції та оцінка причин її еволюції. Країни-лідери світової економіки та їх сучасна роль. Країни, що розвиваються у світовій економіці та особливості моделей розвитку окремих країн. Сутність і моделі економічної системи соціалізму та якісна оцінка передумов її трансформації. Хактеристика країн з перехідною економікою. Сутність ринкової економіки та особливості ринкового реформування східноєвропейських країн. Етапи перехідного періоду та особливості ринкової трансформації економіки України. Змішана економіка: сутність, структура та моделі. Міжнародний поділ праці та його форми. Передумови участі України у МПП. Система факторів розвитку міжнародного поділу праці., їх вплив на сучасну зовнішньоекономічну політику України. Питання міжнародної економіки у теоріях економічного розвитку. Наукове значення економічної теорії марксизму. Суть та еволюція маржиналізму. Економічна сутність кейнсіанства та його значення для сучасної економічної науки. Загальна характеристика, еволюція та рекомендації монетаризму. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму, їх взаємозв’язок з сучасністю. Інституціоналізм, його сутність та еволюція. Нова інституціональна економічна теорія (методологічні особливості та напрями). Сутність, критерії та параметри відкритої економіки. Світова економіка та характеристика ключових тенденцій її розвитку. Критерії структуризації світової економіки та їх сучасна пріоритетність. Ресурси розвитку світової економіки, їх покраїновий розподіл та глобальний характер використання.


1.2. Міжнародна економічна діяльність та середовище її розвитку

Міжнародна економічна діяльність та порівняльна характеристика розвитку її форм. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності та визначення їх статусу у міжнародному та національному законодавствах. Середовище міжнародної економічної діяльності, його особливості і структуризація. Політичне середовище, політична стабільність та міжнародні конфлікти. Дискримінаційні та преференційні режими міжкраїнових взаємовідносин. Правове середовище та міжнародне економічне право. Характеристика держави як суб’єкта міжнародного економічного права. Міжнародно-правове регулювання різних форм співробітництва. Міжнародні організації та їх типізація. Міжнародні економічні організації, їх правовий статус та порядок прийняття рішень. ООН та міжнародне економічне співробітництво. Економічне середовище, сутність та основні суб’єкти ринку. Економічні інтереси і потреби: сутність та їхня роль у міжнародному співробітництві. Валовий внутрішній продукт і валовий національний дохід: їх кількісна визначеність та зв’язок з платіжним балансом. Інфляція: сутність і кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки. Монополія та олігополія на міжнародних ринках. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності. Складові сучасної інфраструктури міжнародної економічної діяльності та їх загальна характеристика. Міжнародні економічні відносини їх принципи та рівні розвитку. Інтернаціоналізація як об’єктивний процес економічного розвитку. Рівень інтернаціоналізації економіки України в ключових макропоказниках.


Модуль 2. Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність


2.1. Теорії і моделі міжнародної торгівлі

Історична детермінованість, сутність та оцінка основних положень, результатів і проблем меркантелістської теорії. Співвідношення понять “відкрита економіка” і “закрита економіка” в сучасній теорії та практиці. Передумови виникнення, концептуальні засади і загальна характеристика теорії А.Сміта і Д.Рікардо. Обґрунтування торговельної спеціалізації країни згідно з теоріями абсолютних і порівняльних переваг. Сучасний методологічний потенціал теорій абсолютних і порівняльних переваг. Модель Хекшера-Оліна-Самуельсона і парадокс Леонтьєва. Експортна спеціалізація країн світу. Неофакторні моделі в теорії міжнародної торгівлі: основні вихідні положення і сфери застосування. Неотехнологічні моделі міжнародної торгівлі. Загальна характеристика теорій торгової інтеграції. Приклади ефективної реалізації угод про вільну торгівлю та митні союзи.

2.2. Міжнародна торгівля та її регулювання

Показники міжнародної торгівлі та їх систематизація. Характеристика видів (форм) міжнародної торгівлі. Оцінка ефективності та практика застосування міжнародних торгових режимів. Видова структура міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Аналіз загальних передумов, класифікаційних ознак і перспектив використання компенсаційних (зустрічних) угод. Тенденції, динаміка розвитку та проблеми регулювання світових товарних ринків. Тенденції та особливості міжнародної торгівлі сировинними товарами. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності країн світу. Світовий ринок промислових товарів: структура, тенденції розвитку, особливості торговельних механізмів. Світовий ринок послуг і товарів інтелектуальної власності. Систематизація і критерії вибору методів міжнародної торгівлі. Специфіка торгівлі через організовані товарні ринки. Оцінка динаміки і механізму діяльності міжнародних товарних бірж. Посередницькі структури на світових товарних ринках: класифікація та сфера діяльності. Аналіз видів, способів і порядку проведення аукціонних торгів. Систематизація видів міжнародних торгів (тендерів), порядок їх проведення, товарна і географічна структура. Україна в міжнародній торгівлі товарами і послугами: факторні передумови та ринкові позиції. Ціноутворення у міжнародній торгівлі. Специфіка ціноутворення у міжнародній торгівлі. Види цін у міжнародній торгівлі. Оцінка стану і динаміки цінової і нецінової конкуренції на світових товарних ринках. Загальні підходи до виділення етапів розвитку міжнародної торгівлі. Характеристика сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі. Система регулювання міжнародних торгових відносин. Загальна оцінка ефективності тарифного регулювання та розрахунки митної вартості. Загальна структура, функції митного тарифу. Визначення характеру митного оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні. Розрахунок митних платежів. Сучасні інструменти стимулювання експорту. Визначення напрямків використання субсидій в контексті вимог СОТ. Сутність, економічна природа та наслідки демпінгу. Характеристика етапів та варіантів завершення антидемпінгової процедури. Характеристика нетарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі та оцінка рівня їх сучасного використання. Протекціонізм і його сучасні форми. Аналіз співвідношення лібералізаційних заходів і протекціонізму в торговельних політиках країн світу. СОТ у системі регулювання міжнародної торгівлі. Оцінка проблем взаємодії України з СОТ. Система регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні. Оцінка стану розвитку зовнішньої торгівлі України. Структура торговельного балансу України. Шляхи раціоналізації структури українського експорту та імпорту. Міжнародні комерційні контракти і характеристика їх основних параметрів.

2.3. Методологія міжнародного маркетингу

Форми міжнародного маркетингу. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу. Основні умови та причини виникнення глобального маркетингу. Правило Тріади у міжнародному маркетингу та його застосування в практичній діяльності. Міжнародне маркетингове середовище: види, структура, вплив на прийняття рішень з міжнародного маркетингу. Методи визначення та стратегії зменшення політичного ризику в міжнародному маркетингу. Підходи до вибору цільового зарубіжного ринку та обґрунтування рішення щодо виходу на нього. Сегментація світового ринку: цілі, умови. Методологічні підходи та вплив на маркетингові стратегії. Міжнародні маркетингові дослідження: типи, особливості, стадії проведення. Стратегії (моделі) виходу фірми на зовнішній ринок: порівняльна характеристика, чинники вибору. Міжнародний маркетинговий комплекс: склад, типи, емпірична послідовність стандартизації, основні рішення. Товарна політика та товарна стратегія фірми на зарубіжних ринках. Міжнародні маркетингові комунікації: сутність, цілі, методи та інструменти. Міжнародна цінова політика фірми. Міжнародні канали розподілення: типові конфігурації, критерії вибору.


Модуль 3. Міжнародна інвестиційна та виробнича діяльність


3.1. Міжнародні інвестиції та їх мотивація

Споживання та заощадження: графічна інтерпретація їх залежності від доходу, схильність до споживання та заощадження. Сукупний попит на інвестиції: його чинники, чистий прибуток від інвестування, графічна інтерпретація. Міжнародні інвестиції в системі руху капіталу, їх економічна сутність, види та форми. Мотивація прямих зарубіжних інвестицій. Стратегічна орієнтація країн базування та приймаючих країн. Мікромотивація прямих зарубіжних інвестицій. Теорія ринкових імперфекцій та теорія інтернаціоналізації. Еклектична теорія міжнародного виробництва Дж.Данінга. Міжнародне портфельне інвестування та його мотивація. Міжнародні операції з цінними паперами на організованих та неорганізованих ринках.

3.2. Транснаціональні корпорації

Сутність і принципові риси ТНК: підходи до визначення, критерії приналежності та оцінка економічного потенціалу в міжнародній економіці. Формування ТНК як результат процесу інтернаціоналізації: дуалістична концепція інтернаціоналізації, модель EPRG. Особливості внутрішньоекономічного механізму ТНК та моделі вибору форми транснаціональної діяльності. Формування і реалізація стратегії ТНК: сутність, рівні, основні стадії та особливості. Стратегії ТНК, що функціонують на ринку України. Середовище і специфіка фінансової діяльності ТНК: джерела фінансування, управління грошовими потоками та взаємодія ТНК з світовими фінансовими інститутами. Особливості управління виробничою діяльністю і персоналом ТНК. Проблема взаємодії ТНК і національних економік. Роль ООН і інших міжнародних і національних організацій в процесі регулювання діяльності ТНК. Специфіка обліку, фінансової звітності, аналізу діяльності ТНК та їх відділень, що функціонують в Україні. Злиття і поглинання у міжнародному бізнесі. Міжнародні спільні підприємства, їх сутність, механізм функціонування, стан та перспективи розвитку в Україні.

3.3. Міжнародний інвестиційний ринок

Міжнародний інвестиційний ринок, його суть, структура, особливості розвитку. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях. Основні вимоги і правове забезпечення діяльності іноземних інвесторів в Україні. Інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, інвестиційний імідж країни. Оцінка параметрів інвестиційного клімату України. Масштаби, структура, динаміка прямих та портфельних іноземних інвестицій в економіку України. Спеціальні (вільні) економічні зони в Україні: визначення, класифікація, механізм функціонування та перспективи розвитку.Масштаби і особливості залучення портфельних інвестицій в економіку України. Офіційна допомога розвитку: суть, основні донори, реципієнти технічної допомоги та ефективність її використання в Україні. Пряме і портфельне інвестування підприємств України зарубіж.


Модуль 4. Валютно-фінансові відносини


4.1. Валютні системи і операції

Сутність поняття "валюта", її види і конвертованість. Валютний паритет, валютний курс та його режими. Національні і міжнародні валютні системи та їх елементи. Особливості становлення валютної системи України. Європейська валютна система. Еволюція світової валютної системи. Валютний ринок функції та його структура. Валютні операції та механізми їх проведення. Валютний арбітраж та його різновиди. Міжнародна валютна ліквідність.

4.2. Міжнародний фінансовий ринок

Структура та ключові тенденції розвитку міжнародного фінансового ринку. Міжнародний кредитний ринок. Сутність, функції і різновиди міжнародного кредиту. Фінансові умови міжнародних кредитних умов. Міжнародний лізинг, факторинг та форфейтинг. Міжнародне кредитування української економіки та наслідки співробітництва України та МВФ. Міжнародний фондовий ринок та розвиток його структури. Страхування міжнародних операцій та його особливості в Україні. Сучасні особливості функціонування світового ринку золота. Глобалізація міжнародних фінансових потоків, сучасні фінансові інструменти і технології. Міжнародні фінансові центри, передумови формування та порівняльна оцінка розвитку. Офшорні зони (центри), механізми і наслідки здійснення офшорних операцій. Шляхи і проблеми інтеграції України у світову фінансову систему.

4.3. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Міжнародний акредитив та його різновиди. Валютні кліринги та їх форми. Платіжний баланс та фактори, що впливають на його стан. Класифікація платіжного балансу України за методикою МВФ. Сальдо платіжного балансу та основні шляхи його регулювання в Україні.

Джерела зовнішнього фінансування національних економік. Зовнішня заборгованість країни та її показники. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу. Роль Паризького та Лондонського клубів у вирішенні проблем зовнішньої заборгованості. Проблема зовнішньої заборгованості України та можливі шляхи її розв’язання. Світові боргові та фінансові кризи: аналіз їх причин і наслідків.

4.4. Методологія міжнародного обліку

Міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку. Фінансова звітність зарубіжних фірм, її склад та зміст. Облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами в зарубіжних корпораціях. Облік та оцінка товарно-матеріальних запасів та довгострокових активів зарубіжних фірм. Специфіка обліку коротко- та довгострокових зобов’язань зарубіжних фірм. Облік власного капіталу і розподілення прибутку зарубіжних товариств і корпорацій. Характеристика систем контролю і звітності у міжнародному бізнесі. Стан і проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності в Україні.


Модуль 5. Міжнародна інтеграція і глобалізація розвитку


5.1. Міжнародна економічна інтеграція

Передумови і сутність міжнародної економічної інтеграції. Політичні, економічні, науково-технологічні, соціокультурні і глобальні фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції. Вертикальна, горизонтальна та змішана міжнародна мікроінтеграція. Шляхи формування і ефективність створення та розвитку міжнародних регіональних інтеграційних угруповань. Етапи і перспективи розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці. Особливості Латиноамериканської регіональної і субрегіональної інтеграції. Інтеграційні процеси у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Специфіка регіональної інтеграції арабських і африканських країн. Європейський Союз, етапи формування та перспективи розвитку. Інститути і механізми наднаціонального регулювання в ЄС. Стан і проблеми інтеграції в межах СНД. Організація Чорноморського економічного співробітництва. Передумови, шляхи і особливості інтеграції України у сучасну світогосподарську систему. Євроінтеграційна політика України. Участь України в інтеграційних проектах СНД. Дезінтеграційні та реінтеграційні процеси у сучасному світі.

5.2. Глобалізація економічного розвитку

Глобальні проблеми розвитку та їх типізація. Проблема народонаселення та міжнародна трудова міграція. Зайнятість і безробіття: види зайнятості, визначеність безробіття та його види, втрати економіки від циклічного безробіття. Сутність і причини міжнародної трудової міграції. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-експортера. «Відплив умів» у міжнародних міграційних процесах. Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях. Міжнародна організації праці, її завдання і напрямки діяльності. Світовий ринок праці, його структура і сучасні особливості розвитку. Україна в процесах міжнародної трудової міграції. Сучасна сутність глобалізації, її позитивні та негативні прояви. Технологічні, інформаційні, соціокультурні, геоекономічні, геополітичні і цивілізаційні суперечності та виклики глобалізації. Економічна глобалізація та її сучасні виміри. Глобалізація кризових явищ і процесів. Регулятивні механізми глобальної економіки.


СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


 1. Систематизація національних економік та характеристика країн, що розвиваються.

 2. Інтернаціоналізація економіки України та оцінка її рівня у ключових макропоказниках.

 3. Ефективність тарифного регулювання та розрахунок митної вартості за умов: вартість імпортованого в Україну товару на умовах СРТ – Київ відповідно до контракту складає 120 тис.дол.США, витрати на транспортування становлять 2 дол.США на кілометр, відстань від пункту відправлення до Українського кордону – 500 км, від кордону до пункту призначення (Київ) – 1200 км.

 4. Політичний ризик у міжнародному маркетингу та методи його визначення.

 5. Сукупний попит на інвестиції та його графічна інтерпретація.

 6. Зовнішня заборгованість та оцінка її показників стосовно України.

 7. Стан і проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності в Україні.

 8. Дезінтеграційні процеси у сучасному світі та приклади регіональної реінтеграції пострадянських країн.

 9. Міжнародна організація праці і напрямки її діяльності.

 10. Соціокультурні суперечності та виклики глобалізації.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:

10 балів – абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади. Правильно розв’язав задачу (ситуацію);

5 балів – абітурієнт у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації);

0 балів – абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).

Примітка. У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача полишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-бальної шкали оцінювання переводиться в 4-бальну та у шкалу за системою ECTS наступним чином:


Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

85–100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65–75

С

60

3 (задовільно)

D

50–55

Е

0–45

2 (незадовільно)

FX; FРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; за ред. О.Г.Білоруса. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт.кол і наук. ред. Т.М.Циганкова. — К.:КНЕУ, 2003. — 660 с.

 3. Дубчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.

 4. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік в зарубіжних країнах: Навч.посібник. для самостійного вивчення. – К.: КНЕУ, 2005. – 290 с.

 5. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 672 с.

 6. Міжнародна економіка: Навч.посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред. А.М.Поручника. – К: КНЕУ, 2005. – 156 с.

 7. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В.Губський, О.М.Мозговий та ін.; За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 8. Міжнародні фінанси: Навч.посібник / За ред. О.М.Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 600 с.

 9. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 10. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

 11. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.метод.посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 290 с.

 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 13. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.

 14. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост.вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.

 15. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ. 2003. – 256 с.


Частина ІІ. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації