Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Скачати
Документи
  1   2   3   4


Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университетіБЕКІТІЛГЕН

Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

____________________

«_____» _________2010 ж.

КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ.д., профессор

Ибышев Е.С.

____________________

«_____» _________2010 ж.
СИЛЛАБУС

бакалавриат


Пән: « ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КОНСУЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ»

Мамандық: 050202 – «Халықаралық қатынастар»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика


Барлығы 2 несие (Көп еңбектік 75 сағат )


Дәрістер 15 сағат

Семинарлар 30 сағат

СӨЖО 30 сағат


Емтихан

Карағанды 2010

Үлгі 2


Құрастырушылар: тарих магистрі, оқытушы Сыздықбеков Е.С., 050202 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының типтік оқу жоспарларының негізінде


Экономикалық теория және халықаралық экономиканың кафедрасының оқу-әдiстемелiк семинарының мәжiлiсінде қарап шыққан


10 маусым 2010 ж. Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі: Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Оқытушы Сыздықбеков Е.С. «Тарих дипломатиясы», «Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы», «Қазіргі заманғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері», «Халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихы» пәндерінен дәріс және семинарлық сабақтар жүргізеді.


Кеңсе: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкісі 142

Консультациялық сағаттар (office hour): СӨЖО графигі бойынша

Уақыты: жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.


Үлгі 3

Пәннiң мiнездемесi

Пәннiң сабақ беруiн мақсаты

Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiнiң жариялауы дүниелiк бiрлестiкке бiздің елiміздiң кiруiн бiлдiрдi. Өз сыртқы саяси функцияларының жүзеге асырулары үшiн егемендi республикаға халықаралық қатынастарға арналған мамандар керек. Олар дипломаттық және консулдық қызметтің негізі білуі керек. Қазақстан Республикасы халықаралық аренаға шықты. Шетел елдерімен өзара әрекеттесуді оның саласы едәуір кеңіді.

Маңызды орынның сыртқы саяси қатынастарында елдердің арасындағы дипломаттық және консулдық байланыстарда орналасады, дамытуды олардың деңгейі, тиісті номативтік-заңға сүйенген базасының бар болуы және тағы басқалар. Мемлекеттің дипломаттық қызметі сыртқы саясаттың негізгі бағыттарының анықтауын құралмен, бекітуірек және қойылған стратегиялық және тактикалық мақсаттардың табысының әдістері болып табылады. Консулдық қатынастардың саласына гуманитарлық сұрақтарды жатады: қорғау мемлекттердің арасындағы заңды және жеке тұлғалардың мүдделері, саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстардың сұрақтарына беттеріншелерді қамтамасыз ету де дұрыс айтады.

Дипломаттық және консулдық қызметтің табысты жұмыс жасауы басқа елдермен экономикалық және мәдени байланысуларды дамытуға арналған үлкен мағына және ұлттық қауіпсіздіктің мәселенің шешімін алады. Шетел мемлекеттердің көздеріндегі біз елдің позитивті түрінің жасауына бұл маңызды.

«Дипломаттық және консулдық қызмет» оқу пәні елшілік туралы ұсыныстың келешек мамандарында құрастырып, дипломаттың мамандығының ерекшелігін ашып, дипломаттық және мемлекеттердің консулдық қызметін функционалдық тағайындаумен көздестіруге көмектеседі. Осы пәннің мазмұны қазіргі әлемдерге болған процесстерге сәйкес келеді.

Курстың тақырыбы үш бөлімдерден тұрады. Олар елшіліктің тарихы, қазіргі елшіліктің ұйымының қарастыруы және дипломаттық жұмыстың техникасына арналған.

Пәннің зерттеуінің мақсат және есептері

«Дипломаттық және консулдық қызмет» курстың мақсаты - Дипломаттық және консулдық қызметтің ерекше белгісі және ерекшеліктердің қарастыруы Қазақстан Республикасының сыртқы саяси мекемелерінің құрылымы бар студенттерінің мемлекеттердің тағы басқалары, сонымен бірге танысу.

Курсте келесі есептерге тұрғызылады:

Қаралатын проблемалық жапсарлас пәндердің қатарының тоғысқан жерінде болады. Ол көздің әртүрлі бұрыштарының астында талдауды зат бола алады: халықаралық қатынастардың тарихы және елшіліктің тарихы, мемлекеттік институттар, құқық, әләуметтік психология, этикет және хаттама, қазіргі Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және тағы басқалар. Дипломаттық және консулдық қызмет туралы кешенді ұсыныс пән аралық жолдың негізінде қалыптасады.

«Дипломатиялық және консулдық қызмет» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады.

«Дипломатиялық және консулдық қызмет»пәнінің ғылыми әрі саяси мәні зор. Бұл курста дипломатиялық қызметтің қалыптасуы, оның даму эволюциясы, сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдарының құрылуы мен олардың атқаратын қызметі және олардың халықаралық қатынастар тарихынындағы алған орны мен рөлдері қарастырылады.

Пререквизиттері:

негізгі компонент ретіндегі «Дипломатиялық және консулдық қызмет» пәнін меңгеру үшін студенттер меңгеруі тиіс:

- «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» курсының негізгі мазмұнын;

- «Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі заман тарихы»

Батыс және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық дамуының жетекші тенденцияларын білу;

- Деректер және ғылыми зерттеулермен жұмыс жасаудың жаңа жолдарын іздестіру;

- Халықаралық қатынастар жүйесіндегі өзекті мәселелерге аналитикалық талдай жасай білу

Постреквизиттер:

«Дипломатиялық және консулдық қызмет» курсын оқу барысында алған білім, шеберлік мамандық бойынша Типтік оқу-жоспарының негізгі және арнайы пәндерін, таңдау бойынша компоненттің пәндерін оқу барысында негіз болып табылады және сол пәндерді игеру кезінде көмегі тиеді:

- Қазіргі заманғы шиеленістер және оларды реттеудің әдістері;

- Мамандану елінің саяси жүйесі;

- Мамандану елінің сыртқы саясаты;

- Мамандану елінің тарихы;

- Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері;

- Халықаралық ұйымдар;

- Әлемдік интеграция үрдістері;

- Қазіргі кездегі дипломатия.


Үлгі 4

Студенттердің білімдерінің бағасының жүйесі

Пән бойынша емтихандық баға шекара бақылаулар – 60% және аралық іскерлік сараптау – 40% бойынша үлгерімнің максимал көрсеткіштерінің сомасымен сияқты анықталады және 100% құрайды.

Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі:


И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4 , бұнда


Р1 – бірінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Р2 – екінші рейтинг бағасының процентті мазмұны;

Э – емтихан бағасының процентті мазмұны.


Қорытынды бағасының есептеуінің түзулылықтары үшін үйренушы шекара бақылау және қорытынды емтиханда білімі пайыздарындағы бағалауға керек.

Студенттердің білімі, білуі және дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйе бойынша баға

Цифрлік эквивалент (баллдар)

Процентті мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

үздік

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағатсызБілімді жалпы бағалау:

Пайыздық мазмұны

Қойылатын талаптар

0-49

Бағдарлама материалдарын толық білмеген жағдайда; негізгі оқу бағдараламасы материалдарын білмеу және өрескел қателіктер жіберу

50-74

Жауап негізінен дұрыс болғанымен толық емес; бағдарлама материалдарын жеткілікті дәрежеде толық түсінбеу; басты идеялар мен теориялық мәселелерді мегеруде жекелеген қателіктер жіберу; өзіндік қорытындылар мен жалпы сипаттау жоқтығы

75-89

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игеру. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу. Бірақ аздаған кемшіліктері бар.

90-100

Жауап толық және дұрыс; зерттелетін негізгі деректердегі басты мәселелерді игерудегі білімін көрсете білу. Қоғамдық құбылыстарға дұрыс баға беру. Фактілік материалдар, негізгі ұғымдар мен заңдылықтарды білу. Оқу пәндері бойынша материалдарды баспасөз құралдарынан пайдалана білу. Дәлелдеу, өз ойын жеткізу, қорытындылар мен сипаттама бере білу

Үлгі 5

1 Кесте. Жұмыстардың түрлері бойынша сағаттың үлестірілуі

Тақырыптың атауы

Сағат саны

дәріс

сем

СӨЖОКіріспе. Ежелгі Шығыс, Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римнің дипломатиясы.

1

2

2

I БӨЛІМ. ДИПЛОМАТИЯ ТАРИХЫОртағасырлардағы, Ренессанс дәуіріне және жаңа кезеңдегі дипломатиясы


1

2

2ХҮ-ХҮІІІ ғғ. Ресей дипломатиясы. Қазақ хандығының дипломатиясы. ХІХ ғ. сыртқы саясат ведомстволарының эволюциясы

1

2

2Шетелдік мемлекеттердің қазіргі заманғы дипломатиялық қызметі. Мемлекетаралық қатынастардың халықаралық-құқықтық негіздері

1

2

2Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің қалыптасуы. Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің негізгі органдары


1

2

2

II БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ ДИПЛОМАТИЯНЫҢ ҰЙЫМЫ

6

Дипломатиялық қатынастар. Сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдары

1

2

2

7

Дипломатиялық өкілдіктер мен оның персоналының құқықтық мәртебесі. Халықаралық ұйымдар жанындағы дипломатиялық өкілдіктер

1

2

2

8

Консулдық қызмет және оның жұмыс істеуі

1

1

1

9

Дипломатиялық протокол

1

2

2

10

Көпжақты дипломатия. Ұжымдық дипломатия


1

2

2

11

Дипломатиялық кадрлар, дипломаттың жеке басының қасиеттері мен өнері. Қазақстан Республикасының дипломатиялық тәжірибесі

1

2

2

III БӨЛІМ. ДИПЛОМАТТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ТЕХНИКАСЫ

12

Дипломаттық жұмыстың негізгі қалыптары және әдістері.

1

1

1

13

Протоколдық жұмыс

1

2

2

14

Дипломатиялық байланыстар, тікелей сапарлар мен сұхбаттар. Келіссөздер және келіссөздер барысының технологиясы. «Халықтық дипломатия»

1

4

4

15

Дипломатияның тәжірибесіндегі қазіргі кездегі өзгерістер

1

2

2
БАРЛЫҒЫ

15

30

30

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації