Рекомендації щодо роботи рмо вчителів інформатики

Скачати
Документи

Рекомендації щодо роботи РМО вчителів інформатики.


Загальні поняття.

Районне методичне об’єднання (РМО) вчителів інформатики – це група педагогів, яка здійснює проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, є організатором районних конкурсів, олімпіад для учнів навчальних закладів.

Методична робота – це постійна колективна та індивідуальна діяльність вчителя для підвищення своєї науково-теоретичної та методичної підготовки, а також професійної майстерності.

РМО у своїй діяльності керується законами України про освіту, рішеннями міністерства освіти, місцевих органів освіти.

Основні напрямки роботи РМО

 1. Забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учнів.

 2. Сприяння національно-культурному відродженню.

 3. Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики району.

 4. Удосконалення рівня викладання курсу інформатики по базових, профільних і експериментальних програмах.

 5. Забезпечення диференційованого, профільного підходу до навчання

 6. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів.

 7. Забезпечення роботи з використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному й управлінському процесі школи.

 8. Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми.
Задачі РМО вчителів інформатики

- знайомство з нормативною та методичною документацією з питань освіти, інформатизації, комп’ютеризації, викладання шкільного курсу інформатики;

- забезпечення професійного, культурного та творчого росту вчителя;

- вивчення нового змісту, технологій та методів педагогічної діяльності з предмету;

- організація експериментів;

- розробка єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики;

- вивчення та аналіз стану викладання інформатики у навчальних закладах;

- організація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад, конкурсів;

- проведення конкурсів професійної майстерності педагогів;

- узагальнення передового педагогічного досвіду учителів та впровадження його в практику;

- організація відкритих уроків, позакласних заходів;

- організація роботи з молодими вчителями інформатики;

- заслуховування звітів о курсах підвищення кваліфікації, творчих відряджень;Форми роботи з педкадрами

    1. Групові: засідання МО, творчі групи, динамічні групи, семінар-практикум, проблемний семінар, методична конференція, круглий стіл.

    2. Диференційовані: дослідницькі лабораторії, школа молодого вчителя, клуб творчо працюючих вчителів, захист творчого досвіду.

    3. Індивідуальні: консультації, співбесіди.
Документація та звітність

- положення про РМО вчителів інформатики;

- план роботи РМО на поточний навчальний рік,;

- відомості про теми самоосвіти вчителів-членів РМО;

- банк даних про вчителів РМО (бланк БД уч_инф.xls);

- протоколи засідань РМО (3-4 за рік);

- анкетування членів МО щодо професійних потреб;

- план роботи з молодими та новими спеціалістами;

- фонд методичних розробок вчителів інформатики району;

- каталог та банк ППЗ, які використовуються в навчальних закладах;

- інформаційні та аналітичні довідки за останні три роки;

- матеріали районних олімпіад за останні три роки:

- аналіз діяльності РМО за останні три навчальних років;Рекомендації


до складання плану роботи РМО інформатики


Основні напрямки та форми роботи формулюються на першому засіданні на початку навчального року (серпень). Детальний план складається керівником РМО у вересні і узгоджується у завідувачем РМК.

У плані роботи РМО обов’язковими мають бути такі розділи:

 1. Аналіз роботи РМО за попередній рік (стислий, з висновками).

 2. Графік і тематика засідань методичних об’єднань (традиційні - вересень, січень, всього на рік 4-5 засідань)

 3. Організація межсекційної роботи та самоосвіти вчителів: участь в роботі семінарів-практикумів, творчих та динамічних груп, дослідницьких лабораторій, школи молодого вчителя, клубів, методичних виставках, конференціях.

 4. Вивчення, узагальнення і втілення передового педагогічного досвіду: вчителів республіки, нашого регіону, району.

 5. Діагностична діяльність: вивчення рівня професійної компетентності вчителів, характеристики окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у роботі вчителів.

 6. Робота з вчителями, що атестуються: відвідування уроків, діагностування рівня професійної майстерності, визначення рейтингу цих вчителів у РМО

 7. Робота з починаючими педагогами: наставництво з числа досвідчених вчителів району, консультації з питань методики проведення уроку та викладання курсу, тощо.

 8. Заходи по вивченню та підвищенню рівня навчальних досягнень учнів: проведення тематичних перевірок, контрольних робіт, взаємоперевірка зошитів, аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів за обов’язковими результатами навчання, узгодження екзаменаційних матеріалів.

 9. Позакласна робота: розробка олімпіадних завдань, підготовка та проведення шкільних та районних олімпіад, конкурсів, предметних тижнів.


Орієнтовні теми для обговорення на засіданнях МО, семінарах.
 1. Обов'язковий мінімум змісту освіти з інформатики у загальноосвітній школі.

 2. Основні складові шкільного курсу інформатики.

 3. Реалізація особисто – зорієнтованої моделі навчання в курсі інформатики.

 4. Зміст вимог до обов'язкової підготовки школярів по інформатиці і їхнє відображення в освітній програмі навчання.

 5. Профільне і поглиблене вивчання інформатики в старшій ступіні школи.

 6. Пропедевтика елементів інформатики в початковій школі.

 7. Тести як вимірники навчальних досягнень учнів за курс інформатики.

 8. Зміст і організація екзамену за вибору по ОІОТ.

 9. Навчальні проекти й інші види інноваційної діяльності учнів на уроках інформатики.

 10. Робота з обдарованими дітьми при підготовці до олімпіади.

 11. Форми організації позакласної діяльності учнів.

 12. Розвиток творчого мислення на уроках інформатики.

 13. Формування надпредметних вмінь та навичок учнів на уроках інформатики.

 14. Огляд інноваційних технологій при викладанні курсу інформатики.

 15. Сучасний урок інформатики: форми та методи навчання.

 16. Діагностика (самодіагностика) професійної компетентність вчителя інформатики.

 17. Охорона праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до уроку інформатики.

 18. Використання комп’ютерних технології навчання при викладанні базових дисциплін.

 19. Організація роботи сучасного комп’ютерного класу.

 20. Виховна роль шкільного курсу інформатики.

 21. Інтеграція курсу інформатики з загальноосвітніми дисциплінами.

 22. Авторські програми: технологія їх розробки.Рекомендації

до складання аналітичної довідки роботи МО


Довідка про роботу РМО складається наприкінці навчального року (травень-червень) та затверджується на останньому засіданні РМО.

У довідці (звіті) слід відбити такі відомості:

1. Кількісний і якісний склад педагогів РМО.

2. Завдання, які ставились перед РМО на минулий рік.

3. Зміст діяльності РМО, що був спрямований на розв’язування поставлених завдань (які проблеми піднімались, краще розв’язувались, які ефективні форми використовувались, чий досвід вивчався, втілювався).

4. Ефективні прийоми, методи, методики, технології, що втілювались в діяльність РМО та вчителів.

5. Результати атестацій вчителів.

6. Результати конкурсів, олімпіад, тощо.

7. Кількісні та якісні показники знань, умінь і навичок учнів у динаміці (у порівнянні з минулим роком). Основні причини такої якості знань.

8. Проблеми і недоліки у роботі РМО. Їх причини.

9. Основні завдання в роботі РМО на наступний рік.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації