Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого


на правах рукопису


Кібенко Олена Рувімівна


УДК 346:334.7+347.72


Сучасний стан та перспективи

правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України


Спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право


Дисертація


на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук


Харків – 2006


Зміст


1.Перелік умовних позначень 8

ВСТУП 11

Корпоративне право Європейського Союзу: історія та сучасність 23

1.1. Поняття корпоративного права ЄС, етапи його розвитку 23

1.2. Перспективи правового регулювання корпоративних відносин у рамках ЄС (фундаментальна реформа європейського корпоративного права) 43

1.Висновки до першого розділу 52

Корпорації та корпоративне право у Великобританії 55

2.1. Поняття корпорації, компанії та корпоративного права у Великобританії 55

2.1.1. Неінкорпоровані форми господарювання за правом Великобританії 56

1.2.1.2. Поняття корпорації та корпоративного права. Характеристика компанії як різновиду корпорації 60

2.2. Стисла історія розвитку британського корпоративного права 70

2.2.1. Становлення британського корпоративного права 70

2.2.2. Розвиток корпоративного права Великобританії в ХХ столітті. Вплив європейського права 76

2.2.2.3. Загальна характеристика джерел сучасного корпоративного права Великобританії 79

2.3. Проект фундаментальної реформи британського корпоративного права 84

2.3.1. Передумови проведення фундаментальної реформи 84

2.3.2. Основні напрямки реформування британського корпоративного права, закладені у проект нового Акта про компанії. 89

2.Висновки до другого розділу 96

сучасний стан корпоративного права України та перспективи його реформування 99

3.1. Корпоративне право України: проблеми сучасного етапу 99

3.1.1. Стисла характеристика сучасного стану корпоративного права та корпоративного законодавства України 99

3.1.2. Концепція розвитку корпоративного законодавства України 104

1.3.2. Адаптація корпоративного законодавства України до законодавства ЄС: основні методологічні підходи 106

3.2.1. Формування правової бази з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС 106

3.2.2. Методологія адаптації корпоративного законодавства України до законодавства ЄС 117

2.Висновки до третього розділу 130

Створення товариств. Розкриття основної інформації про товариства 133

3.4.1. Основи функціонування системи реєстрації товариств за правом ЄС 133

1.4.1.1. Правове регулювання створення товариств на рівні ЄС 133

2.4.1.2. Вимоги щодо розкриття інформації про товариства у законодавстві ЄС 134

3.4.1.3. Визнання товариства недійсним (скасування державної реєстрації) 141

4.4.2. Створення компанії у Великобританії. Британська система реєстрації компаній 144

4.2.1. Створення та державна реєстрація компанії 145

1.4.2.2. Інформаційна функція британської системи реєстрації компаній 155

2.4.2.3. Найменування компанії 160

5.4.3. Рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з питань створення та державної реєстрації товариств 164

1.4.3.1. Українська система реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 164

4.3.2. Установчі документи товариства 174

4.3.3. Комерційне (фірмове) найменування товариства 180

2.4.3.4. Визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації 187

Висновки до четвертого розділу 190

Капітал товариства 196

1.5.1. Друга директива ЄС: вимоги щодо капіталу акціонерних товариств 196

5.1.1. Історія розробки Другої директиви. Концепція обов'язкового капіталу 196

5.1.2. Реалізація концепції обов'язкового капіталу у положеннях Другої директиви 199

1.5.1.3. Реформа: модифікація положень Другої директиви або альтернативний режим 206

2.5.2. Режим акціонерного капіталу за правом Великобританії 211

1.5.2.1. Поняття "капітал" у правовій доктрині Великобританії. Види капіталу компанії 211

2.5.2.2. Доктрина підтримки капіталу 218

3.5.2.3. Основні новації СВ 2005 щодо режиму акціонерного капіталу 232

3.5.3. Рекомендації щодо вдосконалення правового режиму статутного капіталу товариств за законодавством України 233

5.3.1. Загальна характеристика режиму статутного капіталу за чинним законодавством України 233

1.5.3.2. Необхідність зміни правової концепції статутного капіталу 251

Висновки до п'ятого розділу 253

Управління товариством 256

1.6.1. Питання корпоративного управління у праві ЄС 256

1.6.1.1. Загальний огляд директив ЄС з питань корпоративного управління 256

2.6.1.2. Питання корпоративного управління у Регламенті про ЄТ 260

3.6.1.3. Питання корпоративного управління у контексті фундаментальної реформи корпоративного права ЄС 265

2.6.2. Управління компанією за правом Великобританії 271

1.6.2.1. Загальні збори учасників компанії 273

2.6.2.2. Менеджмент компанії 284

3.6.3. Питання реформування системи корпоративного управління, закріпленої у законодавстві України 305

1.6.3.1. Інститут загальних зборів: шляхи реформування 305

6.3.2. Виборні органи управління товариством 314

Висновки до шостого розділу 328

Поглинання товариств (придбання значного
пакету акцій) 334


1.7.1. Поглинання компаній за правом Великобританії 334

7.1.1. Поняття поглинання компаній та особливості його регулювання у Великобританії 334

1.7.1.2. Правила, що діють при поглинанні компаній 339

2.7.1.3. Право на витиснення міноритарних акціонерів 345

2.7.2. Регулювання поглинання товариств у праві ЄС 346

7.3. Перспективи регулювання поглинання товариств у праві України 361

Висновки до сьомого розділу 373

Реорганізація товариств 375

1.8.1. Директиви ЄС щодо реорганізації товариств 375

1.8.1.1. Злиття (приєднання) 375

8.1.2. Поділ (перетворення) 384

2.8.2. Реорганізація компаній за правом Великобританії 390

1.8.2.1. Поняття реорганізації у британському праві 390

2.8.2.2. Реорганізація компанії на підставі добровільної угоди (компромісу) 391

3.8.2.3. Реорганізація компанії в процесі добровільної ліквідації 393

3.8.3. Рекомендації щодо вдосконалення законодавства України про реорганізацію 394

Висновки до восьмого розділу 411

Групи товариств 413

1.9.1. Групи компаній за правом Великобританії 413

9.2. Регулювання груп товариств на рівні ЄС 420

9.3. Проблеми та перспективи правового регулювання груп товариств у праві України 426

Висновки до дев'ятого розділу 437

Висновки 440

Список використаних джерел 448

Додаток А. Таблиці. 491

Додаток Б. Проект Концепції розвитку корпоративного законодавства 492
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації