Історія англійської мови вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни Основна мета

Скачати
Документи
2. ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни

Основна мета вивчення курсу “Історія англійської мови” – навчити студентів використовувати системний підхід до діахронічного вивчення англійської мови в загальному контексті індоєвропейської спадщини з урахуванням концепції діалектного співвідношення мов на давніх та сучасних етапах їхнього розвитку. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

Основне завдання курсу - ознайомити студентів із закономірностями розвитку англій­ської мови, її словникового складу; граматичної будови та фонетич­ної системи в нерозривному зв’язку з історією народу; під­вищити загальноосвітній рівень студентів та якість їхньої філо­логічної підготовки, розвинути навички самостійної роботи з лін­гвістичним матеріалом, що вивчається в курсах: "Вступ до мово­знавства", "Латинська мова", "Країнознавство", граматика, фонетика, лексикологія англійської та української мов. Для досягнення поставленої мети студент повинен знати:

Термін вивчення дисципліни складає два семестри. Дисципліна вивчається протягом V-VI семестрів ІII курсу.

Формою підсумкового контролю з історії англійської мови є іспит.

Екзамен складається у VI cеместрі.

Вимоги до курсового іспиту з історії англійської мови

Екзамен відбувається в усній формі після попереднього обдумування студентом питань екзаменаційного білета.

Кожен білет з курсу “Історія англійської мови ” складається з трьох питань, передбачених типовою і робочою програмами: два питання теоретичного характеру і одне - практичного.

Зразок екзаменаційного білета (ІІІ курс VІ семестр).


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №


 1. The Non-Finite forms of the Verb in OE and their further development
 1. Categories of the Verb in ME
 1. Practical assignment


Практичне завдання може містити давньоанглійський, середньоанглійський чи новоанглійський текст.

Зразки практичних завдань.

C A R D


Make a phonological, grammatical and a lexicological analysis of the underlined linguistic units from the extract of the text.


He sǣde þǣt he sumum cirre wolde fandian hu lonƷe þǣt land norþryhte lǣƷe

(King Alfred’s insertions into his translation of Orosius’ World History)

/He said that he sometimes tried to find out how far to the north that land stretches./


C A R D

Make a phonological, grammatical and a lexicological analysis of the underlined linguistic units from the extract of the text.


 1. Of twenty yeer of age he was, I gesse;

Of his stature he was of evene lengthe,

And wonderly delyvere and of great strengthe.

(“Prologue” by G. Chaucer).

delyvere - quick

greet – great

gesse – guess


C A R D


Make a phonological, grammatical and a lexicological analysis of the underlined linguistic units from the extract of the text.


“Very well, said Hallward; and he went over and laid down his cup on the tray. “It is rather late, as you have to dress, you had better lose no time. Good-bye, Dorian. Come and see me soon. Come tomorrow”.

(“The Portrait of Dorian Gray” by O.Wilde


Критерії оцінювання іспиту з історії англійської мови

Оцінка “відмінно” виставляється тоді, коли відповідь вважається повною. тобто включає: глибокий та повний виклад теоретичних положень у бездоганній мовній формі; вірне формулювання суті основних явищ; правильний по суті і за формою аналіз явищ, запропонованих у практичному завданні.

Оцінка “добре” виставляється, коли відповідь студента містить достатньо послідовне та змістовне викладення теоретичного матеріалу у відповідній мовній формі; допускається 1-2 помилки по суті матеріалу, що висвітлюється; студент дає правильний аналіз усіх запропонованих явищ, але допускає неточності.

Оцінка “задовільно” ставиться у випадках поверхового викладання теоретичного матеріалу у задовільній мовній формі; допускається 3-4 помилки по суті матеріалу, що висвітлюється та неповний аналіз тексту: студент робить правильний аналіз лише двох з трьох явищ.

Оцінка “незадовільно” виставляється у випадку, якщо студент дає відповідь лише на одне з трьох запитань, що містяться в білеті; допускає грубі помилки при викладанні всіх трьох питань; користується недозволеними матеріалами при підготовці до відповіді; відмовляється від відповіді.

Коротка інформація з програми дисципліни, що вивчається

1. Вступ. Сучасні германські мови; їх поширення та класифікація. Характерні особливості германських мов.

2. Англійська мова, її походження. Місце англійської мови серед інших мов світу.

2.1. Основні історичні події давньоанглійського періоду.

2.2.Фонемний склад англійської мови.

2.3. Граматична будова мови давньоанглійського періоду. Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник.

2.4. Дієслово в давньоанглійській мові. Безособові форми дієслова. Прислівник.

2.5. Синтаксис давньоанглійської мови.

2.6. Словниковий склад мови давньоанглійського періоду.

3. Середньоанглійський період.

3.1.Нівелювання закінчень. Історичні події. Пам’ятки літератури.

3.2. Фонемний склад мови середньоанглійського періоду.

3.3. Граматична будова мови середньоанглійського періоду

3.4. Словниковий склад мови середньоанглійського періоду.

4. Новоанглійський період.

4.1. Основні історичні події.

4.2. Фонемний склад мови новоанглійського періоду.

4.3. Граматична будова мови ново англійського періоду. Синтаксис.

4.4.Словниковий склад мови новоанглійського періоду.


Плани семінарських занять з історії англійської мови


Seminar 1


PERIODIZATION IN THE HISTORY OF ENGLISH

OE PHONEMIC SYSTEM

1. Chronological division in the History of English. Main historical events of the OE

period. OE Dialects. OE alphabets and written records.

2. Word stress.

3. OE vowel system. General characteristics.

4. Qualitative changes:

a) і-umlaut (Palatal mutation);

b) OE breaking;

c) Palatal diphthongization;

d) Velar mutation (Back mutation);

e) Contraction.

5. Quantitative changes:

a) due to rejection of consonants;

b) before lengthening consonant clusters.

4. OE consonant system. General characteristics:

a) Palatalization;

b) Assibilation;

c) Assimilation;

d) Metathesis;

e) Change of consonant groups;

f) Loss of consonants in some positions;

g) Shortening of long consonants in the final position;

h) West Germanic gemination of consonants.

Recommended literature

Иванова И.П. и др. Практикум по истории английского языка. – М.:

Просвещение, 1985. С. 4-7, 10-14, 17-23.

Ильиш Б.А. История английского языка (На англ. яз). – Л.: Просвещение, 1973. С. 34-56.

Расторгуева Т.А. История английского языка (На англ. яз). – М.: Высш.шк., 1983. С. 49-90.

Студенець Г.I. Iсторiя англiйської мови в таблицях. – К.: КДЛУ, 1998. С.14, 15, 30-43.


Seminar 2


MAIN HISTORICAL EVENTS OF THE ME PERIOD

ME PHONIMIC SYSTEM


1. Main historical events of the ME period. ME dialects.

Rise of the London dialect.

2. Linguistic consequences of the Scandinavian invasion and the Norman conquest.

3. Orthographical changes of the ME period.

ME reading rules.

4. ME vowel system. General characteristics.

5. Levelling of unstressed vowels.

6.Quantitative changes:

7.Qualitative changes:

8. ME consonant system. General characteristics:

- development of new type of phonemes: affricates and sibi1ants;

- new phonological treatment of fricatives;

- vocalization of some consonant phonemes;

- loss of consonants.

Recommended literature

Иванова И.П. и др. Практикум по истории английского языка. – М.:

Просвещение, 1985. С 70-73, 74-76.

Ильиш Б.А. История английского языка (На англ. яз). – Л.: Просвещение, 1973. С 134-174.

Расторгуева Т.А. История английского языка (На англ. яз.). – М.: Высш.шк.,

1983. С. 149-163, 184-200, 209-210.

Студенець Г.I. Iсторiя англiйської мови в таблицях. – К.: КДЛУ, 1998. Tables 61-74.

EARLY NEW ENGLISH PHONIMIC SYSTEM – For individual work


Recommended literature

Иванова И.П. и др. Практикум по истории английского языка. – М.:

Просвещение, 1985. С 100,103,105-109,113-117,120-122.

Ильиш Б.А. История английского языка (На англ. яз). – Л.: Просвещeние, 1973. С 254-273.

Расторгуева Т.А. История английского языка (На англ. яз). – М.: Высш.шк.,

1983. С. 200-208,210-219.

Студенець Г.I. Iсторiя англiйської мови в таблицях. – К.: КДЛУ, 1998. Tables 86-96.

Seminar 3


ОLD ENGLISH, ME& NE GRAMMAR


I. The Structure of the word in OE as compared with Early PG.

II .The Noun.

1. OE Noun and its grammatical categories.

2. Noun declensions.

3. ME Noun. Reduction of the grammatical categories.

III. The Adjective.

1. Grammatical categories of OE Adjectives.

2. The category of declension.

3. Degrees of comparison.

4. Changes in the system of grammatical categories of ME Adjectives.

5. Degrees of comparison. Development of new forms.

IV. The Verb.

1.OE verb. Its grammatical categories and morphological classes.

- Strong verbs. Ablaut.

- Weak verbs.

- Preterite-present verbs.

- Anomalous verbs.

2. Development of new verbal grammatical categories and forms in ME

and Early NE. The notion of the analytical form.

3. Development of the morphological classes of the verb in ME and Early NE.

- The regular verbs.

- The irregular verbs.

Recommended literature

Иванова И.П. и др. Практикум по истории английского языка. – М.: Просвещение, 1985. С. 26-33, 35-38, 40-46, 48-58, 79-87, 90-91, 93-94, 96-98, 115-117,121-122, 130.

Ильиш Б.А. История английского языка (На англ. яз). – Л.: Просвещение, 1973. С. 63-113, 174-208, 273-294 .

Расторгуева Т.А. История английского языка (На англ. яз). – М.: Высш. шк., 1983. С.92 – 124, 220 – 276.

Студенець Г.I. Iсторiя англiйської мови в таблицях. – К.: КДЛУ, 1998. Tables 40-54, 75-81, 97-105.


Питання до екзамену з історії англійської мови


 1. The Non-Finite forms of the Verb in OE and their further development

 2. Categories of the Verb in ME

 3. The Old English Vowel System

 4. Changes within the System of Strong and Weak Verbs in ME

 5. The Morphological Classification of the OE Verbs

 6. Rise of the Article System in ME

 7. The Old English Consonant System

 8. Changes within the Adjective System in ME

 9. The Non-Finite forms of the Verb in OE.

 10. Changes within the Pronoun System in ME

 11. OE Vowels. Development of Vowels in Unstressed Syllables in Old English

 12. Changes within the Noun System in ME

 13. Principal Features of Germanic Languages

 14. Changes within the Consonant System in ME

 15. Strong, Weak, Preterite-Present and Anomalous Verbs in Old English

 16. Formation of New Diphthongs in ME

 17. Word Stress in Indo-European and Common Germanic

 18. Sources of new ME diphthongs

 19. The Word formation in OE

 20. ME Vowels: Quantitative Changes

 21. Verner’s Law. Rhotacism

 22. ME Vowels: Qualitative Changes

 23. Common Germanic Vowel Shift, Common Germanic Fracture

 24. Scandinavian Borrowings in ME

 25. Indo-European, Common Germanic and classical Old English phonemic systems compared.

 26. French Borrowings in ME

 27. Indo-European and Germanic Ablaut

 28. Reduction of Vowels in Final Unstressed Syllables in ME

 29. Basic Grammatical Features of Germanic Languages

 30. Changes in Orthography in ME

 31. Principal Features of Germanic Vocabulary

 32. Changes within the System of Vowels in ME

 33. The Origin and Status of short diphthongs in OE

 34. General Characteristics of Middle English Grammar

 35. Periods in the History of English

 36. Changes within the Consonant System in Early New English

 37. The Structure of the Simple sentence in OE

 38. Formation of New Short Vowels in Mod E

 39. The Peculiarities of the Complex Sentence structure in OE and its Historical development.

 40. Formation of New Long Vowels in Mod E

 41. The Old English Vowel System. Phonological Processes in OE and their Traces in Modern English (OE Breaking, Velar Umlaut, I-Umlaut, Palatal Diphthongization)

 42. The Great Vowel Shift

 43. Common Germanic and Classical Old English Phonemic System Compared

 44. Development of Vocabulary in Mod E

 45. The Unstressed Vocalism and its Role in the Morphological Structure of the language

 46. The Linguistic Consequences of the Scandinavian Invasion

 47. The Categories of the OE Adjective and their further development

 48. The Linguistic Consequences of the Norman Conquest

 49. Assimilative Processes in OE, Vocalism and their traces in Mod E

 50. ME Dialects. Development of the Monopthongs y,ý ā å, æ, ǣ in Different Dialects

 51. Development of Vowels in OE

 52. Formation of the National Literary English Language

 53. Lengthening of Vowels in OE

 54. Latin Borrowings throughout the Development of the English Language

 55. The declension of the Noun in OE. Types of stems

 56. Middle English Dialects

 57. Development of Consonants in OE

 58. Development of Non-Finite Forms of the Verb in the English Language

 59. Grammatical categories of the Noun in OE

 60. Development of Perfect Forms in English

 61. The Pronoun in OE

 62. Development of Continious Aspect in English

 63. The Adjective in OE

 64. Development of Future and Passive in English

 65. Nominal Grammatical Categories in OE and their Historical Development

 66. Changes within the Verb System in Mod E

 67. Verbal Grammatical Categories in OE

 68. Formation of New Long Vowels in Mod E

 69. Strong Verbs in OE

 70. Development of Vowels in Unstressed Syllables in OE, ME, Early New English

 71. Weak Verbs in OE

 72. Latin Borrowings throughout the Development of the English Language

 73. Preterite-Present Verbs in OE and their further development

 74. The development of the Complex sentence structure in ME and NE

 75. Principal Features of OE Syntax

 76. Formation of Sibilants and Affricates in Mod E. Voicing of voiceless fricatives in Mod E

 77. OE Vocabulary

 78. Simplification of Consonant Clusters in Mod E

 79. The Structure of the Word in OE, its previous and subsequent stages

 80. Historical Development of Analytical Forms of the Verb in English

Рекомендована література

Основна:

1. Верба Л. Г. Iсторiя англiйської мови. Посібник для студентів та викладачів вищих

навчальних закладів. (англ. мовою). – Вінниця:, 2006.

2. Иванова И.П., Беляева Т.М., Чахоян Л.П. Практикум по истории английского языка. – Москва, 1985.

3. Ильиш Б.А. История английского языка. – Москва, 1973.

4. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. - Київ, 1963.

5. Почепцов Г.Г. A sociolinguistic paradox of the linguistic consequence of the Danish conquest of England // Вісник Київського університету, № 9, Серія іноземної філології. – Київ, 1975.

6. Расторгуева Т.А. История английского языка.(англ.) – Москва, 1983 / – Москва, 2007.

7. Студенець Г.I. Iсторiя англiйської мови в таблицях. – К.: КДЛУ, 1998.

8. Студенець Г.І. Історія англійської мови. Матеріали до лекцій та дискусій. Завдання до семінарів та самостійної роботи студентів. Ч. 1, 2. – Київ, 1999.

Додаткова:

 1. Алексеева Л.А. Древнеанглийский язык. – Москва, 1971.

 2. Аракин В.Д. История английского языка. – Москва, 1985.

 3. Бруннер К. История английского языка. – Москва, 1955 - 1956. Т. 1- 2.

 4. Буніятова І.Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV-XIII cт.): Монографія. – Київ, 2003.

 5. Васько Р.В. Давньогерманський консонантизм: парадигматика і синтагматика: Монографія. – Київ, 2006.

 6. Иванова И.П., Беляева Т.М. Хрестоматия по истории английского языка. – Ленинград, 1980.

 7. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – Москва, 1976.

 8. Линский С.С. Сборник упражнений по истории английского языка. – Ленинград, 1963.

 9. Павлоцкий В.М. Великобритания: монархия, истрия, культура. (англ). – СПб, 2006.

 10. Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка. – Москва, 1976.

 11. Сабо О. Вступ до германського мовознавства в таблицях (англ. мовою).– Київ, 2007..

 12. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – Москва, 1955.

 13. Смирницкий А.И. История английского языка (среднеанглийский и новоанглийский периоды). – Москва, 1965.

 14. Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка. -Москва, 1953.

 15. Шахрай О.Б. Короткий історичний довідник з фонетики й морфології англійської мови. – Київ, 1971.

 16. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. – Москва, 1960.

 17. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. – Москва, 1961.

 18. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. – Москва, 1969.

 19. Ярцева В.Н. История английского литературного языка ІХ - ХV вв. – Москва, 1985.

 20. Barber C. The English language: a historical introduction. – Cambridge University Press, 1993.

 21. Bean M. C. The Development of Word Order Patterns in Old English. – London: Croom-Hell, 1983.

 22. Blake N.F. A History of the English Language. – Macmillan Press Ltd, 1996.

 23. The Cambridge History of the English Language/ – Cambridge Univ. Press. Vol. 1-2, 1996.

 24. Campbell A. Old English Grammar. – Oxford: Clarendon Press, 1959.

 25. Crowley T. An Introduction to Historical Linguistics. Oxford University Press, Denison D. English Historical Syntax: Verbal Constructions. – L., N. Y.: Longman, 1993.

 26. Fischer O. The Syntax of Early English. – Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2000. - 341 p.

 27. Jespersen O. Growth and Structure of the English Language. – Leipzig. 1935.

 28. Lass R. Old English. A historical linguistic companion. – Cambridge University Press, 1994.

 29. Lightfoot D. Principles of diachronic syntax. –Cambridge University Press, 1983.

 30. Mitchell B. Old English Syntax. – New York: University Press, 1985.

 31. Muglestone L. The Oxford History of English. – New York, 2006.

 32. Rot S. Old English. – Budapest: Tankőnyvkiado-Magyar Macmillan, 1992.

 33. Schlauch V. The English Language of Modern Times (since 1400). – Warszawa-London, 1964.

 34. Skeat W. W. An Etymological Dictionary of the English language.– Oxford University Press, 1961.

 35. Strang B.A. History of English. – London, 1970.

 36. Visser F. Th. An Historical Syntax of the English Language. In three parts. - Vol.2. – Leiden: E. J. Brill, 1963-1973.

 37. Wyld H.C. A History of Modern Colloquial English. – London, 1956.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації