Тип модуля: обов’язковий Семестр: 6 Обсяг модуля

Скачати
Документи

  1. Назва модуля: Історія англійської мови

  2. Код модуля: АМ_6_3.1.10_4

  3. Тип модуля: обов’язковий

  4. Семестр: 6

  5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 144 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні години – 32(лекції – 20 год., практ.ичні заняття – 12 год.)

  6. Лектор: Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент

  7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні події в історичному розвитку англомовної спільноти; особливості історичних інгра- та екстралінгвістичних умов розвитку мови на рівні різних етапів її еволюції; особливості історичного розвитку фонетичної структури та письма; особливості історичного розвитку словникового складу; особливості історичного розвитку граматичної структури англійської мови; методи та методики зіставної лінгвістики (інтернальні та екстернальні);

вміти: пояснити норми сучасної мови (фонетичні, лексичні та граматичні) та її особливості з точки зору законів її історичного розвитку; показати на матеріалі конкретних фактів історії англійської мови лінгвістичні зміни системного характеру як приклад безперервного розвитку та еволюції англійської мови; пояснити взаємозв’язок та взаємозалежність історичного розвитку англомовного суспільства та історії розвитку англійської мови; пояснити значення історії англійської мови в формуванні діалектико-матеріалістичного погляду на мову та процеси її розвитку; використовувати методи та методики компаративної лінгвістики для дослідження лінгвістичних проблем англійської мови.

  1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

  2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  1. Зміст модуля:

Історія розвитку англомовної спільноти, особливості історичного розвитку фонетичної, лексичної, граматичної структур граматичної структур германських мов та англійської мови.

11. Рекомендована література:

1. T.A. Rastorgueva “History of the English Language”. М.: ООО”Изд-во Астрель”, 2002. – 352 с.

2. L. Verba ,, History of the English Language “,В.: Нова книга, 2004. – 304 c.

3. Г.І. Студенець „Історія Англійської мови в таблицях”, Київ, 1998. – 240 с.

4. Encyclopedia Britannica, Inc. Robert P. Gwinn, Chairman, Board of Directors Peter B.Norton, President Robert McHenry, Editor in Chief. - Chicago /Aucland/ Geneva /London / Madrid / Manila / Paris / Rome / Seon/ Sydney / Tokyo/ Toronto. - Founded 1768. - 15-th edition. - 32 v.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: англійська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації