Міністерство освіти і науки України Київський національний лінгвістичний університет

Скачати
Документи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Факультет перекладачів

Кафедра теорії і практики перекладу


Курсова робота

на тему:


«Лексико-семантичні особливості перекладу на прикладі оповідання О.Генрі «Останній листок»


Студентки

307 групи

ф-ту перекладачів

Бордюг Анни Анатоліївни


Науковий керівник

кандидат філ. наук

старший викладач

кафедри теорії та

практики перекладу

Чала Ю.П.


Київ, 2007


ПЛАН


ВСТУП

РОЗДІЛ I. Художній текст

Особливості перекладу художнього тексту

    1. Мета створення художніх текстів

Висновки до Розділу I

РОЗДІЛ II. Перекладацькі трансформації

2.1. Конкретизація значення слова

2.2. Генералізація значення слова

2.3. Модуляція

2.4. Додавання слова

2.5. Вилучення слова

2.6. Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови

2.7. Перестановка слова

Висновки до Розділу II

РОЗДІЛ III. Причини і правила застосування лексико-семантичних трансформацій

Чим викликаються

Правила застосування лексико-семантичних трансформацій

Висновки до Розділу III


ВИСНОВКИ

SUMMARY

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


При перекладі текстів, у перекладача, часто виникають труднощі. Це трапляється тому, що тексти часто поєднують у собі різні функціональні стилі та жанри, літературі притаманна наявність великої кількості неологізмів та різного роду термінів. Також однією з основних причин існування лексичних труднощів перекладу є розбіжності у картинах світу мов. Тому дуже часто доводиться звертатися до засобів перекладу, за яких зміст оригіналу залишається незмінним, а змінюються лише лексичні форми його вираження (прийоми транскодування, калькування, контекстуальної заміни, смислового розвитку, антонімічного та описового перекладів) [11, с.14]. Лексичні труднощі перекладу текстів, головним чином, пов’язані з передачею безеквівалентної лексики, назв, багатозначних слів, абревіатур, неологізмів, термінів, образної фразеології. Отут і відчувається важливість структурних і лексико-семантичних розходжень між англійською та українською мовами, які вимагають під час перекладу перебудови синтаксичної структури речення або лексичних змін, і називаються лексико-семантичними трансформаціями [13, с.7] .

Перекладацькі лексичні трансформації, за Карабаном, - це різного роду зміни лек­сичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу.

Лексико-семантичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути вико­ристані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і кон­тексту.

Актуальність теми зумовлена зростанням уваги до художніх текстів. Люди все більше цікавляться культурою та традиціями інших народів, а художні твори – це певне відображення реалій інших країн. І саме правильний переклад дає можливість читачу правильно сприймати те, що хотів передати автор певного твору.

Отже, темою дослідження є лексико-семантичні особливості перекладу О.Генрі “Останній лист”.

Об’єктом даного дослідження є переклад твору О.Генрі “Останній лист”,

виконаний М.Дмитренком.

Предметом роботи є аналіз лексико-семантичних трансформацій, застосованих при перекладі твору О.Генрі “Останній лист” з англійської мови на українську.

Мета цієї роботи: дослідити особливості перекладу художнього тексту, зокрема роману твору О.Генрі “Останній лист”. В цій роботі досліджено які саме лексико-семантичні трансформації використано М.Дмитренком при перекладі цього твору з англійської мови на українську.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- проаналізувати особливості перекладу художнього тексту взагалі;

- визначити які існують перекладацькі трансформації;

- зосередити увагу саме на лексико-семантичних трансформаціях;

- визначити правила застосування лексико-семантичних трансформацій.


РОЗДІЛ 1

Особливості перекладу художнього тексту


Як відомо, основною ознакою літературно-художнього стилю є підпорядкованість усіх його мовних засобів завданню створення художнього образу. Образність є основою художнього тексту, а конкретний спосіб її вияву відрізняє один текст від іншого. У зв’язку з тим постає питання: що саме є “одиницею перекладу”: слово, словосполучення, речення чи, можливо, художній образ?

Однозначної відповіді на це питання нема і не може бути: надто велика різноманітність відзначає тексти художньої літератури. Залежно від багатьох обставин конкретний зміст одиниці перекладу може мати різноманітне наповнення. Назвемо одиницю перекладу “транслятемою”. Отже, у реалістичній драмі чи комедії транслятема включатиме в себе обмін репліками між персонажами, у ліричному вірші вона дорівнюватиме порівнянню чи метафорі, а в тексті повісті чи оповідання розтягнеться до абзацу. Транслятема щоразу виступає як певний “атом змісту”, який не можна поділити без руйнування цього змісту.

Перекладач щоразу ставить перед собою питання: чому транслятема охоплює саме такі слова, саме таку ритміку для побудови художнього образу. Давши відповідь на це питання, він прагне віднайти у своїй мові відповідні засоби, які допомогли б йому з найбільшою повнотою, правдивістю, природністю й переконливістю виразити художній задум автора оригіналу [15, с.28].

Художній переклад - це специфічне явище, водночас естетичне за своєю природою і лінгвістичне - за засобами вираження суті літературного твору [1, с.248].    1. . Мета створення художніх текстів


Для чого ж потрібні художні тексти? Але ж вони не слугують ніяким практичним задачам. Але ми їх читаємо, тянемось до них, а деякі люди і дня не можуть прожити без них. Більше того, усі інші тексти живуть недовго: наукова стаття живе декілька десятків років, інструкція - декілька років, діловий лист- декілька днів. Художні тексти живуть століттями.

Усі художні тексти передають не лише естетичну інформацію, а й когнітивну. В художніх текстах зустрічаються власні назви, але вони зазвичай видумані, як і більша частина дат, реальними зазвичай залишаються топоніми - назви країн, міст. Також в художніх текстах зустрічаються документальні цитати з інших текстів, достовірні описи конкретних географічних місцевостей, хоча автор часто додає щось від себе [1, с.249].

Оповідання О.Генрі “Останній лист” передає читачеві переважно естетичну і емоційну інформацію. O. Генрі (1862-1910) був американським новелістом, який залишив по собі багатий творчий спадок. Це майстер несподіваного фіналу, який писав про життя звичайних жителів міста Нью-Йорк. Зміна ходу подій на іронічний або випадковий лад є характерною рисою творчості О.Генрі.

Прочитавши його оповідання “Останній лист”, ми усвідомлюємо, що справжній шедевр - це не та картина, яка збирає натовп журналістів, притягає сотню спалахів, примушує без угаву тріщати нічого нерозуміючих дармоїдів-критиків... Шедевр - це те, що міняє світ на краще, рятує чиєсь життя або душу.

Оповідання написане досить простою, але багатою мовою. В ньому присутні три “сфери” зі своєю специфічною лексикою : 1- мистецтво, 2- емоційні переживання, 3- природа, яка створює настрій усього твору. Перед М.Дмитренком, як і перед будь-яким перекладачем стояло нелегке завдання: перекласти цей витвір мистецтва так, щоб читачі змогли отримати від нього ту інформацію, яку намагався передати автор, і викласти її органічно для мови перекладу.

РОЗДІЛ 2

Перекладацькі трансформації


Перекладацькі лексичні трансформації - це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності значення і контексту.[9, с.39-40]

Взагалі перекладацькі трансформації поділяють на :

1.Лексичні :

- транскрипція;

- транслітерація;

- калькування.

2. Граматичні :

- синтаксичне уподібнення;

- розбивка речень;

- поєднання речень;

- граматична заміна форми слова, частини мови, члена речення, тощо.

3. Лексико-граматичні :

- антонімічний переклад;

- експлікація ( шляхом опису );

- дескриптивна перифраза;

- компенсація.

4. Лексико-семантичні :

- конкретизація;

- генералізація;

- модуляція ;

- додавання слова;

- вилучення слова ;

- заміна однієї частини мови на слово іншої частини мови;

- перестановка слів [2, с.192 ]


2.1. Конкретизація значення слова


Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв'язків та функціональних характеристик. Тільки так досягається точність та адекватність перекладу слів (в тому числі й термінів). Чим більше враховуються перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим адекватнішим буде його переклад.

Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою адекватного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов'язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.

Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристиках словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення.

Конкретизація значення - це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (тер­міном) вужчої семантики [9, с.44].

Слід мати на увазі, що застосування конкретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача.

М.Дмитренко вдається до методу конкретизації при перекладі О.Генрі “Останній лист”. На приклад, у реченні “ In a little district west of Washington Square the streets have run crazy and broken themselves into small strips called ‘places’. ”, де прямим значенням слова place є місце, сидіння, він перекладає “ вулиці показилися й розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами ”- для того щоб зробити уточнення з метою кращого розуміння тексту читачем.

Перекладач також використовує конкретизацію для ширшого і повнішого розкриття змісту твору : At the top of a squatty, three-story brick Sue and Johnsy had their studio. - Студія Сью і Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. У даному випадку автор розкриває значення слів для того щоб пояснити читачеві, що малося на увазі, бо, якщо залишити фразу із прямим значенням цих слів, вийшло б : зверху…триповерхової цегли, що є не зовсім логічним.

У наступному ж реченні знову спостерігаємо конкретизацію значення слова: One was from Maine; the other from California. - Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга - із штату Каліфорнія. Тепер вже автор розкриває контекст лексеми one для того щоб пояснити читачеві, хто мався на увазі.

The fancy seemed to possess her more strongly as one by one the ties that bound her to friendship and to earth were loosed. - Невідчепна думка про смерть опановувала Джонсі дедалі дужче в міру того, як одна по одній слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним.

Johnsy, dear,’ said Sue, bending over her,.. - Джонсі, люба,- сказала Сью, схиляючись над ліжком,..

For several years he had painted nothing except now and then a daub in the line of commerce or advertising. - Уже кілька років, як він не малював нічого, крім якоїсь мазанини - вивісок та реклам.

Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на українську мову за допомогою не тільки конкретизації, а й вилучення їх у перекладі взагалі, а також шляхом використання їхніх слов­никових відповідників.


2.2. Генералізація значення слова


В процесі перекладу лексичних елементів перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням, нерідко, гіпонімом. Трансформація генералізації звичайно використовується при перекладі загальнонародного та загальнонаукового (загальнотехнічного) шарів лексичного складу наукових i технічних текстів. Оскільки її застосування може призвести до певної втрати точності інформації, використовувати її слід обачно у тих випадках, коли вживания у перекладі словникового відповідника слова, що перекладається, може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм мови перекладу [9, с.46].

Взагалі, при перекладі з англійської мови на українську явище заміни конкретного, видового поняття більш абстрактним, родовим спостерігається набагато рідше за конкретизацію значення. Деколи цього вимагає логіка побудови думки.

М. Дмитренко використовує генералізацію для створення більш естетичного перекладу: а mite of a little woman. Якщо в цьому випадку автор обрав би дослівний переклад, ми б отримали: мініатюрне створіння мініатюрної жінки. Тому, щоб уникнути тавтології перекладач обрав варіант : мініатюрна дівчина.

Then she swaggered into Johnsys room with her drawing board, whistling ragtime. - Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно ввійшла до кімнати. В українській мові лексема ragtime має свій відповідник – регтайм (синкопований танцювальний ритм). Але тут Дмитренко використовує явище генералізації задля кращого сприйняття тексту.

She has one chance in — let us say, ten,’ he said, as he shook down the mercury in his clinical thermometer. - У неї один шанс... ну, скажімо, з десяти,- повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. Дослівно clinical thermometer перекладається як медицинський, максимальний термометр, але такий переклад зіпсував би “художність тексту”.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації