Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання реферату слухача факультету підвищення кваліфікації

Скачати
Методичні рекомендаціїМІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


з підготовки та оцінювання реферату

слухача факультету підвищення кваліфікації


Київ 2008
Рецензент: Л.М.Фокас, кандидат економічних наук, доцент
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (протокол №6 від 26 листопада 2008 р.)


Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання реферату слухача факультету підвищення кваліфікації / [авт.-уклад. Ю.М.Маршавін, О.М.Ковбаско]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2008. – 10 с.


У методичних рекомендаціях наведено основні вимоги до змісту, структури та оформлення реферату слухачів факультету підвищення кваліфікації. Викладено вимоги до змісту рецензії та критерії оцінювання реферату викладачем.


© Маршавін Ю.М., Ковбаско О.М., 2008

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

України, 2008


Основні вимоги до змісту та оцінювання реферату

слухача факультету підвищення кваліфікації


Загальні положення. Підготовка реферату є обов’язковою складовою очно-заочної форми навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації і дієвим засобом поглиблення, закріплення й контролю знань. Слухач обирає тему реферату на настановних заняттях і пише його під час самостійного вивчення навчального матеріалу. Подає реферат на рецензію в перший день очного навчання в Інституті.

Зміст реферату. Підготовка слухачами реферату базується на вивченні та реферуванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду та фактичних даних з відповідного напряму діяльності центру зайнятості. Викладення матеріалу в рефераті не повинне бути занадто теоретизоване, має бути орієнтоване на аналіз практики. При написанні реферату слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності конкретного центру зайнятості та в цілому державної служби зайнятості, а також системи загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Структура та оформлення. Обсяг реферату має становити 15–20 друкованих сторінокформату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом реферату: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)](8–12 стор.), висновки(1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів)1. Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені його мета й завдання.

В основній частині повинна бути розкрита тема реферату шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму (форми) діяльності конкретного центру зайнятості, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.

У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення розглянутого напряму діяльності центру зайнятості. Висновки мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу.

Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту2. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “... у працях [1–3]...”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].

Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них), прийняті даним центром зайнятості, в тому числі разом з органами місцевого самоврядування, соціальними партнерами; матеріали, що розкривають досвід роботи ЦЗ; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування безробітних, роботодавців, учнівської молоді тощо, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення реферату і на які є посилання в його тексті.

Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).

Рецензування реферату. Викладач має підготувати на реферат рецензію (обсягом 0,5–1 сторінка рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні реферату викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення реферату.

Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку реферату з таких позицій:


Критерії оцінювання реферату.

Реферат оцінюється на "відмінно", якщо:

 1. тема реферату актуальна та відзначається практичною значущістю;

 2. у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;

 3. використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного центру зайнятості;

 5. висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;

 6. рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;

 7. роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.


Реферат оцінюється на "добре", якщо:

 1. тема роботи актуальна;

 2. у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;

 3. використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;

 4. матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного центру зайнятості;

 5. висновки відповідають завданням роботи;

 6. рекомендації мають практичну значущість;

 7. оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.


Реферат оцінюється на "задовільно", якщо:

 1. здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 2. використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;

 3. висновки не повністю відповідають завданням роботи;

 4. рекомендації недостатньо обґрунтовані;

 5. робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є певні недоліки.


Реферат оцінюється на "незадовільно", якщо:

 1. тема реферату неактуальна і не має практичної значущості;

 2. здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;

 3. у змісті реферату не аналізується досвід (практика) роботи конкретного центру зайнятості державної служби зайнятості, певні положення не ілюструються емпіричним матеріалом, в т.ч. таблицями, графіками тощо.

 4. слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;

 5. висновки не відповідають завданням роботи;

 6. оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.Зразок оформлення титульної сторінки реферату


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ


на тему: Досвід роботи Зарічненського міського центру зайнятості у реалізації державної політики щодо підтримки та розвитку малого підприємництва

Прізвище, ім’я та по батькові

_________________________

_________________________

Місце роботи та посада

_________________________

_________________________

Київ 2008

Зразок оформлення змісту реферату


ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………….


 1. Роль та завдання державної служби зайнятості у реалізації державної політики щодо підтримки та розвитку малого бізнесу...

 2. Досвід роботи Зарічненського міського центру зайнятості із залучення безробітних до підприємницької діяльності…………….

 3. Шляхи удосконалення роботи Зарічненського міського центру зайнятості із залучення безробітних до підприємницької діяльності………………………………………………………………

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...

ДОДАТКИ…………………………………………………………………


3

5

10

14

16

18

20
1 Офіційно видані нормативно-правові акти, а також витяги з них не розміщуються в додатках. Такі документи мають бути вказані в списку літератури.


2 Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації