Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання


з дисципліни «Операційні системи та бази даних»

для студентів 2 курсу

для спеціальностей 7. 091401 « Системи управління і автоматики» та 7. 092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

напряму підготовки 6.050201„Системна інженерія”

6.050202 „Автоматизація та комп`ютерно – інтегровані технології”

факультету кібернетики
Херсон-2008

Укладачі: доц. Корніловська Н. В. , Лур’є І. А.

Рецензент : доц. Круглий Д. Г.


Розглянуто на засідання кафедри інформатики і комп’ютерних технологій

Протокол №4 від 8 лютий 2008р.

Завідувач кафедри Рогальський


Вступ.


В ході вивчення дисципліни «Операційні системи та бази даних» студенти заочної форми навчання повинні ознайомитися с такими питаннями:
Для перевірки матеріалу, викладеного в дисципліни «Операційні системи та бази даних», студент заочної форми навчання повинен виконати домашню контрольну роботу і надати її для перевірки в установлений термін.

Контрольна робота складається з двох частин:

 1. Два теоретичні питання, наведені в п.1.

 2. Практичне завдання, наведене в п.2.
Вибір варіанта контрольної роботи здійснюється згідно табл. 1, табл. 2. Титульний лист контрольної роботи наведено в табл. 3.

Оформлення контрольної роботи:

 1. Титульний лист.

 2. Теоретичні питання надається в роздрукованому вигляді та в електронному виді на CD або DVD диску файл – фамілія-група(теор).doc, наприклад (Лєсков-2зА(теор).doc).

 3. Практичне завдання також надається в роздрукованому та електронному вигляді на CD або DVD диску :
1. Теоретичні питання.

 1. Що таке база даних?

 2. Яке призначення програми Access?

 3. З яких об'єктів складається файл бази даних?

 4. Що таке запис?

 5. Наведіть приклади баз даних.

 6. Які є способи створення таблиці в базі даних?

 7. Що таке структура таблиці бази даних?

 8. Які є властивості полів?

 9. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?

 1. Які об'єкти може містити файл бази даних?

 2. Що таке база даних в Access?

 3. Яке призначення баз даних?

 4. Що таке поле?

 5. Наведіть приклад запису.

 6. Які є типи полів?

 7. Як створити структуру бази даних?

 8. Що означає модифікувати структуру бази даних?

 9. Як ввести дані у базу даних?

 10. Які закладки має головне вікно БД?

 11. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

 12. Що таке умова на значення поля?

 13. Як вставити нове поле в структуру?

 14. Для чого призначене повідомлення про помилку введення?

 15. Як упорядкувати записи в таблиці?

 16. Яке призначення конструктора таблиці?

 17. Як вилучити поле зі структури таблиці?

 18. Як ввести в таблицю новий запис?

 19. Які види сортування вам відомі?

 20. Як змінити назву поля в таблиці?

 21. Як збільшити шрифт під час введення даних у БД?

 22. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.

 23. Яким способом задають тип поля? Які є типи полів?

 24. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

 25. Що таке майстер підстановки?

 26. Яка різниця між записом і полем?

 27. Що таке форма?

 28. Яке призначення форм?

 29. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

 30. З чого складається форма?

 31. Що таке обчислювальний елемент керування?

 32. Які є способи створення форми?

 33. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 34. Яке призначення конструктора форм?

 35. Що таке елемент керування? Які є елементи керування?

 36. Які дані наводять у вигляді форми?

 37. Які переваги таблиць над формами?

 38. Які дані можна розмістити у формі?

 39. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

 1. Як вставити заголовок у форму?

 2. Як виконати обчислення в формах?

 3. Як нарисувати у формі прямокутник?

 4. Як ввести у форму деякий текст?

 5. Які є стилі форм?

 6. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 7. Які переваги форм над таблицями?

 8. Як переміщати об'єкти по полю даних конструктора форми?

 1. Як вставити кнопку у форму?

 2. Як створити підпорядковану форму?

 3. Як змінити розміри складових форми?

 4. Як можна гортати форми?

 5. Для чого у форму вставляють елементи керування?

 6. Як ввести будь-який текст у форму?

 7. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

 1. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 2. Як створити форму з закладками?

 3. Як у форму вставити свою фотографію?

 4. Що спільного між таблицями і формами?

 5. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

 6. Як вставити у форму картинку?

 7. Як редагувати дані у формі?

 1. Яке призначення баз даних?

 2. Як у базі даних відшукати потрібні записи?

 3. Яке призначення фільтрів?

 4. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

 5. Які є типи запитів?

 6. Як створити запит?

 7. Як виконати пошук по текстовому полю?

 8. Чи можна з відфільтрованих записів створити нову таблицю?

 9. Що таке запит?

 1. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

 2. Яке призначення команди ВІДМІНИТИ фільтр?

 3. Що таке простий запит на вибірку?

 4. Яке призначення конструктора запитів?

 5. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

 6. Як побудувати умову зі сполучником "або" у запиті?

 7. Що таке запит на доповнення?

 8. Які є способи створення запитів?

 9. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

 10. Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту?

 11. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

 12. Як змінити тип запиту?

 13. Як побудувати умову зі сполучником "і" у запиті?

 1. Що таке запит з параметром?

 2. Як модифікувати запит?

 3. Як скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю?

 4. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

 5. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

 6. Що таке реляційні таблиці?

 7. Як налаштовувати реляційні зв'язки?

 8. Яке призначення ключового поля?

 9. Як додати дві таблиці в конструктор запиту?

 10. Як зв'язати два поля у двох таблицях?

 11. Яке призначення звітів?

 12. Які є способи утворення звітів?

 13. З яких частин складається звіт?

 14. Що таке реляційний запит?

 1. Якою командою задають реляційні зв'язки?

 2. Як зліквідувати зв'язок таблиць?

 3. Який спосіб утворення звітів є оптимальним для початківців?

 4. Для чого призначений верхній колонтитул?

 5. Як вибрати об'єкт у полі конструктора звіту?

 6. Як змінити шрифт тексту всередині об'єкта?

 7. Наведіть приклад зв'язку один до одного між таблицями.

 8. Для чого встановлюють зв'язки між таблицями?

 9. Що таке реляційний звіт?

 10. У чому полягає комбінований спосіб створення звіту?

 11. Як перемістити об'єкт на сторінці в режимі конструктора звіту?

 12. Як розмалювати частини звіту різними кольорами?

 13. Що таке реляційна форма?

 14. У яких випадках записи у звіті групують?

 15. Наведіть ознаки, за якими можна групувати записи у звітах.

 16. Як перемкнути режим конструктора і перегляду взірця звіту?

 17. Для чого призначений Попередній ОГЛЯД?

 18. Що таке книжкова й альбомна орієнтація сторінки звіту?

 19. Яка різниця між таблицею, формою і звітом?

 20. Як змінити тип зв'язку між таблицями?

 21. Чи можна редагувати дані у звіті?

 22. Чи можна редагувати підписи полів у звіті і як?

 23. У якій частині звіту можна поставити свій підпис як виконавця звіту?

 24. Як змінити структуру звіту?

 25. Конструктор звіту має панель елементів майже таку, як конструктор форм. Як нарисувати прямокутник навколо рейтингової суми?

 26. Яка різниця між таблицею і звітом?2. Практичне завдання СУБД ACCESS.


3. Хід виконання роботи:


1. Заповнити по 10 записів у кожну таблицю.

2. Увести по 3-4 умовами на заповнення різних полів. Наприклад, при введенні в поле "Посада" посади викладач комп'ютер повинен видавати повідомлення "ТАКОЇ ПОСАДИ БУТИ НЕ МОЖЕ!!!"

3. Створити "стрічкову" й "в один стовпець" форми для уведення даних у таблиці.

4. Створити із забезпеченням цілісності даних схему БД, тобто створити ключові поля, за допомогою яких здійснити зв'язку між таблицями.

5. Створити запит, що дозволяє відобразити дані про члени екіпажа, із вказівкою стажу роботи й інших даних.

6. Створити форми для пп.5-6.

7. Створити звіти для пп.5-6.

8. Створити 3 параметричних запити по власному розсуді.

9. Створити 3 запити на вибірку по власному розсуді.

10. Створити запит на відновлення по власному розсуді.

11. Створити запит на видалення по власному розсуді.

12. Створити запит на створення таблиці по власному розсуді.

13. Створити перехресний запит по власному розсуді.

14. Створити запит з використанням угруповання.

15. Створити складну форму й розмістити в ній діаграму по власному розсуді.

16. Створити складний підсумковий звіт.

17. Створити кнопкову форму, для ведення БД із запитами й звітами.

18. Роздрукувати вихідні форми на аркушах формату А4. Кожна вихідна форма повинна бути підписана, що вона позначає.

19. Вставити верхній колонтитул із прізвищем і групою.


ВАРІАНТ 1.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік клієнтів готелю.ВАРІАНТ № 2.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік сельхозробіт у колгоспі.


ВАРІАНТ № 3.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік хворих у лікарні.


ВАРІАНТ № 4.

Створити базу даних (БД), що містить відомості про облік аудіокасет в аудиотеке.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації